Zlepšováky podané zaměstnanci OVAKu

04/2024 - OVAK VYUŽÍVÁ KOMBINOVANÁ INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ K ZÍSKÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Zaměstnanci společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. přišli s nápadem a realizací na kombinované využití solární a větrné energie pro zajištění náhradního zdroje energie pro vodojemy. Pilotní projekt byl úspěšně realizován na vodojemu v Ostravě-Martinově a jeho využití je plánováno i na dalších vodojemech v distribuční síti na Ostravsku. Zajímavý je i další inovativní pilotní projekt na čerpací stanici Palesek, který využívá solární energii ke snížení vlhkosti v historické budově z roku 1900.
Naprostá většina zařízení fungující na el. proud bývá běžně připojena na el. distribuční síť, která dodává nepřetržitě potřebnou energii. Co se však stane, když jsou dodávky elektřiny přerušeny a potřebné zařízení zůstane „na suchu“? O to horší pak situace může být, když jde o zařízení, které je napojeno do vodohospodářské infrastruktury, které je důležité pro zásobování obyvatel Ostravy pitnou vodou. Samozřejmě, že pomůže náhradní zdroj energie, ale ani ten není nevyčerpatelný, a tak zaměstnanci společnosti OVAK vymysleli chytré řešení, které vyzkoušeli na vodojemu (VDJ) Martinov. Tak jako ostatní zařízení k akumulaci pitné vody, patří mezi klíčové objekty provozované vodohospodářské infrastruktury umožňující spolehlivé a efektivní zásobování pitnou vodou. VDJ v Martinově slouží jako záloha akumulace pitné vody v případě poruchy na přiváděcím vodovodní řadu, či při větších odběrech a udržování stabilního požadovaného tlaku ve vodovodní síti.  Aby mohl být VDJ v případě potřeby využit, potřebuje mít odpovědný dispečer zajištěn stálý přehled o situaci ve VDJ a stálou možnost jeho řízení prostřednictvím údajů, které jsou přenášeny na provoz centrálního dispečinku. Napájeny jsou prostřednictvím el. energie z distribuční sítě, v případě nouze přejde systém na záložní napájení, které má omezenou kapacitu.
Proto zaměstnanci OVAKu přišli s myšlenkou vývoje vhodného alternativního zdroje el. energie pro nepřetržitý chod důležitých technologií. Řešením efektivního a současně ekonomicky přijatelného řešení bylo vybudování hybridní elektrárny poskytující zelenou energii z obnovitelného zdroje, slunečního záření a větru. Došlo k vhodnému propojení běžného fotovoltaického panelu o výkonu až 420 Wp, s lopatkovou větrnou turbínou o výkonu až 300 W, hybridního měniče napětí a uložením vyrobené energie do nového záložního zdroje – olověného akumulátoru 12 V/200Ah. Pěti lopatková větrná turbína je umístněná na stožáru na střeše vodojemu má průměr rotoru 1,1 m a pracuje na principu automatického nastavením směru větru. Zajímavostí je, že turbína je funkční už od rychlosti 2 m/s a maximální rychlost, při které pracuje, je 40 m/s1. Tato malá elektrárna tak může efektivně využívat i slabší vítr a poskytovat zelenou energii. Za běžného stavu, tj. zajištění dostatečného slunečního svitu, nebo větru, je trvalý příkon je cca 70 W, který je pro zajištění chodu technologie plně dostatečný a zcela ji pokrývá. Zařízení bylo ověřeno v rámci cca 14 denního testu s odpojením od sítového zdroje, což mnohonásobně překračuje dosavadní délky výpadky napájení. V případě, že není zajištěn dostatečný příkon el. energie z obnovitelných zdrojů, dojde k automatickému přepnutí a nabití baterie z distribuční sítě. V případě, že v době výpadku nebudou vhodné podmínky pro výrobu a nabíjení baterie, zajistí záložní zdroj energie (akumulátor) chod této technologie po dobu cca 24 hodin. Při využití plného potenciálu obou obnovitelných zdrojů, bude mít potenciál návratnosti cca 5 let.
Zajímavostí je i další inovativní pilotní projekt na čerpací stanici Palesek, který využívá solarní energii ke snížení vlhkosti v historické budově z roku 1900. Tento inovativní přístup spočívá v umístění teplovzdušných solárních panelů na stěnách budovy, které mají za úkol eliminovat vlhkost a minimalizovat nákladné opravy zdiva a omítek. Princip fungování tohoto zařízení spočívá v tom, že solární panely absorbuji sluneční energii a tuto energii využívají k ohřevu vzduchu. Tepelně ohřátý vzduch je pak vypouštěn do vnitřních prostor budovy, kde absorbuje vlhkost ze zdiva a omítek. Tento proces pomáhá vysušovat stěny a zabraňuje tvorbě plísní a dalších problémů spojených s vlhkostí. Teplovzdušné solární panely představují ekologický a energeticky efektivní způsob, jak řešit problémy s vlhkostí v historických budovách, aniž by bylo nutné používat chemické látky nebo agresivní metody. Pilotní projekt na čerpací stanici Palesek je prvním krokem k možnému rozšíření této technologie do dalších objektů, kde je ochrana před vlhkostí jednou z klíčových priorit.