Smlouva o dodávce

Smluvní vztah je připraven v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb., a to ve 3 variantách podle předmětu smlouvy: 

Obchodní podmínky jsou součástí smlouvy a respektují úpravu adhezních smluv podle nového občanského zákoníku. Smlouvy obsahují všechny nezbytné náležitosti smlouvy, které stanovuje zákon č. 275/2013 Sb., v § 8 odst. 16 a 17.

Jak postupovat při uzavření smlouvy?

Smlouvu lze na základě platné legislativy uzavřít s vlastníkem připojené nemovitosti nebo s jedním z vlastníků připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti.

Vyplněné formuláře smlouvy včetně příloh a přihlášení odběru při vzniku nového odběrného místa, nebo odhlášení odběru – přihlášení odběru při změně vlastníka, prosím, doručte do sídla naší společnosti. Formuláře můžete také vyplnit v zákaznickém centru naší společnosti.

K uzavření smlouvy je nutné doložit průkaz totožnosti, prokázat vlastnictví k dané nemovitosti aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, dále u podnikatele doložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci DIČ. V případě zastupování musí být doložena plná moc k uzavření smlouvy. U nových odběrných míst musí být doloženo vyjádření k dokumentaci vydané oddělením dokumentace naší společnosti.

Nezapomeňte uvést stav na vodoměru v době přihlášení.

Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní a jedna kanalizační přípojka a sjednává se jeden smluvní vztah.

Jak ve smlouvě upravit odvádění odpadních vod, pokud odpadní vody nejsou do kanalizace odváděny, nebo jsou odváděny prostřednictvím předčisticího zařízení?

V případě, že předmětem smlouvy není odvádění odpadních vod, musí být ve smlouvě uveden a doložen způsob, jakým budou odpadní vody likvidovány.

Jestliže máte odpadní vody svedeny do žumpy, příp. trativodu nebo před napojením na kanalizaci předčišťujete odpadní vody v předčisticím zařízení (septik, DČOV - domovní čistírna odpadních vod) je nutné doložit technickou nebo stavební dokumentaci. V případě odvádění odpadních vod (předčištěných v septiku nebo DČOV) do kanalizace pro veřejnou potřebu je nutné předat i zakreslení vedení přípojky od nemovitosti k řadu do situační mapy. Kontrolu odvádění odpadních vod provedou pracovníci naší společnosti.

Jak postupovat při ukončení smlouvy?

Záleží na důvodu, pro který smlouvu hodláte ukončit. Pokud to je v důsledku převodu nemovitosti na nového vlastníka, dostavte se, prosím, spolu s novým vlastníkem nemovitosti k dodavateli za účelem ukončení stávající smlouvy a uzavření smlouvy nové. K tomu je nutné předložit stav vodoměru k datu změny odběratele, jakož i doklady prokazující změnu v osobě vlastníka nemovitosti. V tomto případě je nutné vyplnit formulář odhlášení odběru - přihlášení odběru a smlouvu s novým odběratelem.

Pokud však požadujete odběr zrušit, tzn. odpojit přípojku od řadu, kontaktujte nás předem, abychom si dohodli termín, ve kterém nám umožníte přístup k měřícímu zařízení, uzávěrům a šachtě přípojky. Na základě žádosti a náklady odběratele službu ukončíme.

Kontakt na zákaznické centrum společnosti