Kvalita pitné vody

Pozadí hlavičky stránky

Co by Vás mohlo zajímat...

Možná jsme byli vzorkovat u Vás či ve Vašem blízkém okolí!

Zda ano, zjistíte jednoduše na naší mapě vzorkování, úplně dole na této stránce či kliknutím na tlačítko.

 

Na kvalitu pitné vody ve vodovodní síti dohlíží Krajská hygienická stanice (KHS), jíž mají Hydroanalytické laboratoře společnosti OVAK a.s. povinnost pravidelně zasílat výsledky provedených zkoušek z vybraných odběrových míst. Výsledky rozborů jsou za tímto účelem vykazovány do celostátní databáze „Informační systém PiVo“ (IS PiVo), kterou spravuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) a místní hygienická stanice.

Výsledky všech vzorků odebraných na vodovodní síti z celého území Ostravy musí splňovat limity pro pitnou vodu stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška je plně v souladu s evropskou legislativou pro pitnou vodu (směrnicí Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě), kde řada ukazatelů má limit přísnější, než požaduje evropská směrnice.

Součástí péče o kvalitu vody je také údržba vodovodní sítě, včetně čištění vodojemů i vodovodního potrubí. Tyto činnosti se provádějí pravidelně dle nastavených plánů a jsou rovněž vždy zakončeny chemickou či mikrobiologickou analýzou.

Aby byla kvalita pitné vody zachována...

Pitná voda by měla cestu od distributora vody k vodovodnímu kohoutku urazit co možná nejrychleji, proto i my, jako každá vodárenská společnost, plánujeme, budujeme a udržujeme svou vodovodní síť tak, aby tento cíl byl naplněn. Když voda delší čas neteče, říká se, že stagnuje. Stagnující voda je srovnatelná s potravinou s prošlým datem spotřeby. Nemusí sice nutně prodělat negativní změny, ale tyto změny proběhnout mohou a nemusí být bezprostředně patrné pouhými smysly. Jestliže voda stagnuje v potrubí, může do sebe přijmout látky obsažené v materiálu, z něhož jsou potrubí zhotovena, a také z kovových částí instalací, které podléhají korozi. Tím se za určitých okolností může během několika málo hodin kvalita pitné vody zhoršit. Naprosto stejné procesy však mohou probíhat také ve vašem vnitřním vodovodu.

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod pitné nebo teplé vody může mít proto velký dopad na výslednou kvalitu pitné vody na kohoutku, a to nejen na její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i na zdravotní nezávadnost. Mimo jiné může vnitřní vodovod ovlivnit také dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, životnost potrubí domovního rozvodu, ale i hlučnost v objektu (Státní zdravotní ústav, 2013).​​​​​​

Proto by měl každý uživatel, pokud bude kratší nebo delší dobu nepřítomen, na vnitřním vodovodu, provést opatření doporučené SZÚ, jejichž cílem je snížení negativních změn kvality vody v důsledku stagnace vody vlivem materiálů, z nichž jsou zhotoveny instalace na pitnou vodu (Státní zdravotní ústav, 2013).

Kvalita vody

Doba trvání nepřítomnosti  Opatření před nepřítomností Opatření po návratu
Čtyři a více hodin až dva dny Žádná Nechat odtéct stagnující vodu
Několik dní Rodinné domy: uzavřít armaturu za vodoměrem Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat*
Byty: uzavřít uzávěr vody na daném podlaží Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat*
Několik týdnů Rodinné domy: uzavřít armaturu za vodoměrem Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat*
Byty: uzavřít uzávěr vody na daném podlaží Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat*
Více než 4 týdny Rodinné domy: uzavřít armaturu za vodoměrem Otevřít uzávěr vody, propláchnout rozvod pitné vody*
Byty: uzavřít uzávěr vody na daném podlaží Otevřít uzávěr vody na podlaží, propláchnout rozvod pitné vody*
Více než 6 měsíců Domy: Uzavřít hlavní uzavírací ventil (dle ČSN 75 5409 provádí pouze provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu), vyprázdnit potrubí (ochrana před mrazem), uzavřít přívodní potrubí. Otevřít uzavírací ventil (dle ČSN 75 5409 provádí pouze provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu), propláchnout rozvod pitné vody*
Byty: uzavřít uzávěr vody na daném podlaží Otevřít uzávěr vody na podlaží, propláchnout rozvod pitné vody*

* dokud z kohoutku opět neteče čerstvá voda, což poznáte tak, že je chladnější než původní stagnující voda.

Státního zdravotního ústavu zpracoval také Desatero správné péče o vnitřní vodovod, jehož dodržováním zajistíte, aby vaše pitná voda zbytečně neabsorbovala zdravotně nežádoucí, ačkoli ne nutně škodlivé látky. Toto desatero je volně dostupné:

 

Jak je to s tvrdostí pitné vody?

O tvrdosti vody se v hydrochemii a technologii vody často hovoří ve spojitosti s vápníkem a hořčíkem. Označení „tvrdost vody“ však neodpovídá svým významem správnému popisu vlastností vody, jelikož pojem „tvrdost vody“ správně z technologického hlediska zahrnuje všechny ionty kovů s vyšším nábojovým číslem, které se nepříznivě projevují v provozních vodách. Proto se tento název postupně přestává používat. Rovněž zastaralé a v zásadě nesprávné jsou názvy tvrdost přechodná, tvrdost stálá, tvrdost uhličitanová a neuhličitanová a vyjadřování tvrdosti vody v německých, anglických, francouzských či amerických stupních, které mají rozdílné definice (Pitter P., 2015).

Vhodnějším termínem k použití je tedy v souvislosti s vápníkem a hořčíkem označení celková koncentrace vápníku a hořčíku (suma Ca + Mg). Oficiální jednotkou sumy Ca + Mg je jeden milimol na litr (mmol/l). Se staršími jednotkami se však pořád můžeme běžně setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám či myčkám nádobí, proto uvádíme také přepočtovou tabulku.

Pitná voda

 

Přepočtová tabulka mezi jednotlivými stupnicemi

  Název 1° dH 1° eH 1° fH 1° aH 1° mval/l 1° mmol/l 1° mg CaO/l 1° μS/cm
1° dH německý stupeň tvrdosti 1 1,25 1,79 1,04 0,357 0,178 10 29
1° eH anglický stupeň tvrdosti 0,8 1 1,43 0,83 0,286 1,43 8 23,2
1° fH francouzský stupeň tvrdosti 0,56 0,7 1 0,58 0,2 0,1 5,58 16,2
1° aH americký stupeň stupeň tvrdosti 0,96 1,2 1,71 1 0,343 0,17 9,6 27,8
1° mval/l miligramekvivalent 2,8 3,5 5 3,23 1 0,5 27,77 81,2
1° mmol/l látkové množství 5,6 7 10,02 5,82 2 1 55,55 162,4
1° mg CaO/l ekvivalent 0,1 0,125 0,179 0,104 0,036 0,018 1 2,9
1 μS/cm měrná vodivost vody** 0,035 0,043 0,062 0,036 0,012 0,006 0,345 1

**uvedená převodní čísla jsou přibližná
 

Také dřívější dělení pitné vody podle tzv. „celkové tvrdosti“ bylo čistě empirické a nemělo žádný vztah k vlastnostem pitné vody nebo jejím technologickým úpravám. Tabulka níže uvádí tradičně používané názvy, které umožňují alespoň rámcovou představu o jakosti vody pro pitné účely (Pitter P., 2015):        

Stupnice tvrdosti pitné vody (Pitter P., 2015)

Tvrdost vody Od Do Jednotka
voda velmi měkká 0,00 0,72 mmol/l
voda měkká 0,72 1,43 mmol/l
voda středně tvrdá 1,43 2,14 mmol/l
voda dosti tvrdá 2,14 3,21 mmol/l
voda tvrdá 3,21 5,35 mmol/l
voda velmi tvrdá >5,35   mmol/l


Minerální soli vápníku a hořčíku jsou velmi důležité pro lidský organismus a jejich přítomnost je ve vodě žádoucí. Mimo jiné je vápník a hořčík důležitý také proto, aby měla voda příjemnou chuť (Kožíšek, F., 2022).

Jaké chemické látky a chemické směsi se používají k úpravě vody?

Pro úpravu vody podzemní, kterou OVAK a.s. jímá ze zdrojů na území města Ostravy, jsou používány následující chemické látky a směsi:

Název Chemické složení Využití
Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 úprava pH a intenzifikace procesůodstraňování železa a Manganu oxidačními a srážecími procesy
Magnafloc LT20 neionogenní organický flokulant na bázi polyakrylamidu flokulant při úpravě surové vody na vodu pitnou
Plynný chlor Cl2 dezinfekce pitné vody
Chlornan sodný NaClO dezinfekce pitné vody


Voda převzatá je dle veřejně dostupných informací upravována následujícími chemickými látkami a směsmi:

Název Chemické složení Využití
Síran hlinitý – hydrát Al2(SO4)3 · n H2O koagulant při úpravě surové vody na vodu pitnou
Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 používán pro úpravu pH pitné vody, snižuje korozivní vlastnosti vody
Plynný chlor Cl2 předoxidace organických látek v surové vodě a dezinfekce pitné vody
Oxid chloričitý ClO2 předoxidace organických látek v surové vodě a dezinfekce pitné vody
Chlornan sodný NaClO dezinfekce pitné vody
Ozón O3 předoxidace organických látek v surové vodě


Náměty a připomínky ke kvalitě pitné vody můžete sdělit telefonicky prostřednictvím zákaznické či poruchové linky nebo je zaslat na e-mailovou adresu info@ovak.cz.

Literatura

PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0.

Pitná voda z kohoutku: zdravotní aspekty vnitřních vodovodů. Informace a tipy pro vlastníky a nájemníky domů a bytů. Praha: Státní zdravotní ústav, 2013. ISBN 978-80-7071-330-3.

KOŽÍŠEK, František. Proč nemá být pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá?. In: Pitná voda 2022: 16. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží [online]. 2022, s. 163-174 [cit. 2022-06-01]. ISBN 978-80-905059-9-5.


Aktuální výsledky rozborů pitné vody

Rozhodnutí o udělení výjimky dle § 3 odst. 4. zákona č. 258/2000 Sb.


Použité zkratky:
KTJ - kolonii tvořící jednotka při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-1
MPN - nejpravděpodobnější počet bakterií při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-2
NMH - nejvyšší mezní hodnota
MH - mezní hodnota
DH - doporučená hodnota podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Poloha vzorkovacích míst na mapě je pouze přibližná.