Často kladené dotazy

Je voda z kohoutku nezávadná?

Ano, zcela bez výjimky. Kontrola jakosti pitné vody je jednou z nejdůležitějších činností společnosti OVAK a.s. a zcela nezávislou kontrolu provádí rovněž orgán Ochrany veřejného zdraví, tj. Krajská hygienická stanice. Veškerá stanovení při těchto rozborech splňují náročné limity dle platných právních předpisů. V případě překročení parametru s tzv. „Nejvyšší meznou hodnotou“ je vyloučeno užití vody jako pitné, v tomto případě je dodávka vody okamžitě zastavena, odběratelé neprodleně informováni a zásobováni pitnou vodou jiným způsobem. Tento případ se však za dobu existence společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nestal.

Jaký je rozdíl v měření mezi patním a bytovým vodoměrem?

Rozdíly, v množství naměřené spotřeby pitné vody mezi patním a bytovými vodoměry, jsou způsobeny:

 1. Patní vodoměr, který osazuje naše společnost a podle kterého fakturujeme, má vyšší třídu přesnosti a je proto schopen měřit i velmi malé průtoky. Jsou montovány ve správné poloze, což zaručuje stálou přesnost po celé šestileté období platnosti metrologického cejchu, stanoveného státní zkušebnou vodoměrů.
 2. Bytové vodoměry jsou většinou méně kvalitní a s nižší třídou přesnosti. Navíc domovní rozvody často neumožňují montáž ve správné poloze, a proto rychle ztrácí svou přesnost.
 3. Méně citlivé vodoměry v bytech nejsou schopny zachytit malé průtoky (např. úniky netěsnými kohoutky a vadnými splachovadly), při kterých však v celoročním součtu může uniknout překvapivě velké množství vody.

 Pro zajímavost:

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci nebo stížnost je možno podat několika způsoby:

Při stížnosti a reklamaci je nezbytné dostatečně popsat vzniklou situaci – problém.
Dále je nutno uvést:

 • odběrné místo, kterého se to týká (ulice, č.p./č.o., obec, městský obvod, případně číslo odběru)
 • datum vzniku
 • majitele odběrného místa
 • kontakt na sebe, kde bude zaslána odpověď
 • aktuální datum a podpis.

Po prošetření, max. do 30 dnů, vám bude zaslána písemná odpověď s vyrozuměním.

Mám zahrádku, mohu uplatnit slevu na stočném?

V případě, že platíte za odvádění odpadních vod, tzv. stočné a vodu dodanou vodovodem používáte za zalévání zahrady, můžete požádat o snížení množství stočného pro daný rok.

Podmínkou je, že spotřeba vody pro dané odběrné místo je prokazatelně větší než 30 m3 za rok (zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 19, odst. 7, v platném znění).

Následně stačí vyplnit žádost o snížení množství stočného. Tuto žádost musíte podat každoročně.

K první žádosti je nutné doložit aktuální výpis z katastru nemovitostí. Při změně plochy, pro kterou má být žádost uplatněna, je nutné tuto změnu doložit aktuálním výpisem z katastru nemovitostí.

Jak napustit bazén?

Začátek letní sezony je obvykle období, kdy vlastníci domácích bazénů řeší otázky spojené s jejich napouštěním. Ty mohou být příčinou problémů s kvalitou vody a vícenákladů spojených s napuštěním bazénu. Nejobvyklejším způsobem je napouštění bazénu přímo z vodovodní sítě přes domovní přípojku s vodoměrem. S tím je však spojena řada rizik:

Bazény prostřednictvím vodovodní přípojky doporučujeme napouštět pozvolna, plynule a mimo odběrové špičky. Odběrovými špičkami rozumíme zpravidla odpolední a podvečerní hodiny, nejen v pracovní dny, ale hlavně o víkendech.

Pokud se chystáte napouštět bazén přes vodovodní přípojku, je ideální dodržet tyto zásady:

 • začít napouštět bazén ještě před příchodem teplého počasí, v první teplý den budou mít stejný nápad i další majitelé bazénů,
 • provádět napouštění ve všední dny,
 • nejvhodnější doba je mezi 21. a 5. hodinou, což je doba mimo odběrovou špičku,
 • vodu napouštějte pomalu tzv. na půl kohoutku tak, jak si běžně napouštíte vodu v domácnosti. 1 m3 byste měli napouštět přibližně 1 hodinu. Nedojde tak poklesu tlaku ve vodovodní síti, k uvolnění sedimentů a tím k jejímu zakalení.

Napouštění bazénů je také vhodné předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na telefonním čísle 800 202 700.

Jak chránit vodoměr před mrazem?

Několik rad, jak se vyvarovat zbytečných výdajů a komplikací

Je-li váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

 • šachtu pečlivě zavřete
 • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
 • vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná)

Je-li váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

 • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí doporučených izolačních materiálů
 • prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru)

K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.

Ve všech uvedených případech poškození vodoměru jsme nuceni vyžadovat po majiteli připojené nemovitosti náhradu škody, která spočívá ve výměně poškozeného vodoměru a jeho opravě.

U některých vodoměrů může být jejich poškození dlouhotrvajícím mrazem natolik závažné, že vodoměr je neopravitelný. Náhrada škody je potom ještě vyšší a vztahuje se na plnou hodnotu konkrétního vodoměru.