Vodovodní síť

Kontrola technického stavu vodovodu kamerovou technikou | Vyhledávání poruch na vodovodních řadech | Měření tlakových a průtokových poměrů v rozvodech | Vytyčování inženýrských sítí

Provozování vodohospodářské infrastruktury

Dodávka pitné vody – vodárenské služby

Kontrola technického stavu vodovodu kamerovou technikou 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s inspekcí vodovodních řadů a přípojek přenosnou optickou kamerou. Nabízíme inspekci potrubí a přípojek v rozmezí vnitřní světlosti potrubí od 1“. Délka prověřovaného úseku je max. 20 m. Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící tuto činnost jako svou hlavní pracovní náplň.

Technické podmínky umožňující inspekci potrubí a přípojek

Jak poptat služby? 

nebo

Termíny 

Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.

Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.

Ceny 

Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.

Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.

Kontaktní osoba 

Zdeněk Prymus
59 5152 532, 59 7475 532
e-mail: prymus.zdenek@ovak.cz 

Vyhledávání poruch na vodovodních řadech

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s vyhledáváním skrytých úniků vody na jejich vlastních rozvodech pitné vody. Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící lokalizaci poruch jako svou hlavní pracovní náplň.

Technické podmínky umožňující vyhledání poruchy

Postup zjišťování místa poruchy

Nejprve je nutné blíže určit tu část vodovodního řadu, na které se porucha nachází.

K tomu lze využít následující metodu:

  • Analýza měřením průtoku - uzavíráním jednotlivých sekcí nebo větví vodovodních řadů a sledováním náhlé změny v průtoku lze určit tu část vodovodního řadu zákazníka, na které se porucha nachází.

Po zjištění, na které části rozvodů se porucha pravděpodobně nachází, můžeme přistoupit k její přesnější lokalizaci:

  • Analýza elektroakustickými metodami - provádí se pomocí přístrojů, které na základě vyhodnocení šíření poruchového šumu na potrubí o známé dálce a materiálu určí pravděpodobné místo poruchy. Metoda je založena na principu odposlechu hluku vytvářeného poruchou při úniku vody z potrubí. Není možné provádět v hlučném prostředí a tam, kde by výsledky měření byly ovlivněny silnými otřesy půdy (např. těžká doprava, výrobní činnost apod.), rovněž nelze dohledávat poruchy na vnitřních domovních rozvodech z důvodu chaotického šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov.

Doporučený postup před objednáním služby

Jak poptat služby?  

nebo

Termíny 

Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.

Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.

Ceny 

Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.

Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.

Kontaktní osoba 

Zdeněk Prymus
59 5152 532, 59 7475 532
e-mail: prymus.zdenek@ovak.cz 

Měření tlakových a průtokových poměrů v rozvodech 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s měřením tlaků a průtoků v budovách i na vodovodních řadech a přípojkách za účelem:  

  • Provozní kontroly hydrantů, vodoměrů redukčních ventilů či průtočností vodovodních řadů a přípojek.
  • Navrhování dimenzí vodovodních řadů, přípojek a vodoměrů.
  • Tvorby hydraulických modelů sítě.

Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící lokalizaci poruch jako svou hlavní pracovní náplň.

Dále nabízíme

  • Kontrolu podzemních i nadzemních hydrantů dle ČSN 73 08 73 – hydranty s garantovaným tlakem (požární).
  • Zónová měření obytných čtvrtí a průmyslových areálů pro lokalizací skrytých úniků vody.

Jak poptat služby?

nebo

Termíny

Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.

Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.

Ceny 

Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.

Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.

Kontaktní osoba 

Zdeněk Prymus
59 5152 532, 59 7475 532
e-mail: prymus.zdenek@ovak.cz                                                 

Vytyčování inženýrských sítí včetně atestu signalizačního vodiče 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s vytyčováním vodovodních řadů a přípojek. Provádíme ověřování funkčnosti signalizačních vodičů včetně atestu. Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící tuto činnost jako svou hlavní pracovní náplň.

A: trasování elektricky vodivých vodovodních řadů a přípojek: 

K vyhledávání tras kovových vodovodních řadů a přípojek (litina, ocel, olovo…) používáme multifrekvenční trasovací soupravy řady RD8000, RD4000,Metrotech I 5000 a Sewerin.

B: trasování nekovových vodovodních řadů a přípojek: 

Délka trasovaného potrubí u elektricky nevodivých vodovodních řadů a přípojek je dána délkou laminátových trasovacích pér, které se zavádějí přímo do trasovaných potrubí. Potrubí musí být odstavené a rozpojené. Délka měření je do 100m na obě strany od místa rozpojení.

Jak poptat služby?

nebo

Termíny 

Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.

Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.

Ceny 

Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.

Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.

Kontaktní osoba

Zdeněk Prymus                                                                                                                               
59 5152 532, 59 7475 532                                                                                                            
e-mail: prymus.zdenek@ovak.cz