Laboratoř

Rozbory pitné vody | Rozbory odpadních vod

Hydroanalytické laboratoře mají zaveden systém managementu v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Jeho hlavním cílem je v souladu s Prohlášením o politice kvality zabezpečit trvale vysokou kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb. Laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1229. Aktuálně platné Osvědčení o akreditaci č. 441/2022 představuje pro zkušební laboratoř oficiální uznání, že je způsobilá k provádění objektivních a nezávislých zkoušek.

Činnost laboratoří je zaměřena na odběry a analýzy vod (pitných, podzemních, povrchových, odpadních, aj.) a kalů.

Nabízené analytické zkoušky lze rozdělit do několika skupin:

  • základní chemické a fyzikálně chemické rozbory včetně rozborů terénních (např. pH, vodivost, senzorické analýzy, NL, RAS, BSK5, CHSK, anionty, kationty, TOC, TN,…)
  • speciální anorganické analýzy (těžké kovy)
  • organické analýzy (uhlovodíky C10-C40, NEL, EL, AOX)
  • speciální organické analýzy (v rámci skupin PAU a TOL)
  • mikrobiologické rozbory (termotolerantní koliformní a koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, kultivovatelné mikroorganismy)
  • mikroskopický obraz pitné vody 

​​​​​​

Kompletní přehled prováděných analýz je uveden v aktuální Příloze Osvědčení o akreditaci.

Hydroanalytické laboratoře mají přiznán flexibilní rozsah akreditace. Mohou  průběžně zařazovat aktuální normalizované metody zkoušení a rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů u již akreditovaných metod v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován.
Podrobnější informace podají na požádání pracovníci laboratoře nebo je lze získat  v dokumentu MPA 00-09-xx. Flexibilní rozsah akreditace  na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s.
Přehled zkoušek, u kterých může být flexibilní rozsah akreditace uplatněn je uveden v aktuální Příloze Osvědčení o akreditaci.           

Příjem vzorků, dodací lhůta výsledků analýz

Vzorky se přijímají zásadně v sídle laboratoří ve správní budově Ústřední čistírny odpadních vod, Oderská 44/1106, 702 00 Ostrava - Přívoz.

Vzorky odpadních vod od pondělí do pátku, od 7.15 - 14.45 hodin.
Vzorky pitné vody pondělí a úterý od 7.15 - 14.45 hodin, ve středu od 7.15 - 12.00 hodin.

O možnosti provedení rozboru doporučujeme se předem informovat v laboratoři kontakt, kde je možno s kvalifikovanými pracovníky dohodnout rozsah rozboru a strategii postupu. Pro účely kolaudací nabízíme možnost akreditovaného odběru vzorku pitné vody. Akreditované odběry odpadních vod lze objednat na středisku monitoringu kanalizační sítě kontakt. Termín dodání výsledků analýzy vzorku je závislý na stanovených ukazatelích, obvykle 1 týden.

Kolik stojí rozbor vody?

Ceny laboratorních rozborů jsou kalkulovány podle aktuálně platného ceníku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. O ceně konkrétního rozboru je možné se informovat v laboratoři kontakt. Platba se provádí na základě faktury doručené poštou po odeslání protokolu s výsledky analýz.

Rozbory pitné vody

Pokud odběr vzorku neprovádí pracovnice laboratoře, je zapotřebí si v laboratoři před plánovaným odběrem vyzvednout vzorkovnice. Vzorek se pak odebírá podle pokynů. V objednávce je nutné stanovit, jaký rozsah rozboru bude požadován. Vzorek se předává v laboratoři spolu s vyplněnou objednávkou a odběrovým protokolem. Objednávku i odběrový protokol s Vámi rádi vyplníme i u nás, v našich laboratořích.

Rozbory odpadních vod

Nechce-li zákazník využít pro odběr odpadní vody služeb kvalifikovaného vzorkaře, je nezbytné předem kontaktovat pracovníky laboratoře kontakt, kde bude podrobně seznámen se způsobem odběru vzorku pro daný účel, přechováním vzorku a podmínkami jeho přepravy do laboratoře. Vhodné je rovněž si vyzvednout potřebné vzorkovnice. Vzorky se pak bezprostředně po odběru předávají v laboratoři spolu s vyplněnou objednávkou a odběrovým protokolem. Objednávku i odběrový protokol s Vámi rádi vyplníme i u nás, v našich laboratořích.