Technické informace

Výroba pitné vody | Vodovodní síť | Kanalizační síť | Čistírny odpadních vod | Historie ostravského vodárenství

Výroba pitné vody

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje obyvatele města Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 6,5 až 7,5 mil. m3 vody. 60 až 65 % je nakupováno od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., která dodává upravenou pitnou vodu z vody povrchové - z přehradních nádrží Kružberk a Šance.

Význam podzemních zdrojů

Místní zdroje podzemní vody měly a mají pro zásobování obyvatel Ostravy svůj nezastupitelný význam. Pitná voda získaná z podzemních zdrojů je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů pro své optimální složení z hlediska zdravotních požadavků. Tato pitná voda obsahuje nepostradatelné minerální látky, které jsou nezbytné pro lidský organismus. Prostorové umístění vodních zdrojů na území města Ostravy minimalizuje přepravní vzdálenosti a zkracuje časy pro zajištění nejnutnějšího zásobení pitnou vodou v případech nouze.

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené platným právním předpisem.​​​​​

Úpravna vody Ostrava - Nová Ves

Je dodnes největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy. Historie jímání v lokalitě dnešní vodárny sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno za pomocí jímacích zářezů. Tento způsob jímání byl počátkem 20. století nahrazen jímáním pomocí vybudovaných studen, které byly napojeny na tzv. násoskový systém (jímání pomocí podtlaku v potrubí vytvářeného vývěvou). Přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908. Posléze byl několikrát rekonstruován jak jímací systém na prameništi, tak i technologické vybavení úpravny. V dnešní podobě je podzemní voda k úpravě dodávána ze dvou pramenišť Dubí a Nová Ves. Úprava vody na této úpravně je vícestupňová z důvodu zvýšeného obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové vodě. Do vody se dávkuje vápenné mléko pro úpravu pH, floktuant pro zvýšení účinnosti filtrace a plynný chlor pro hygienické zabezpečení upravené vody. Úpravna zásobuje hlavně centrální část Ostravy, Mariánské Hory, Přívoz, spodní tlakové pásmo Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy - Poruby. Proces výroby pitné vody v této úpravně si můžete prohlédnout ve videoportálu.

Vodní zdroj Ještěrka - Ostrava Bartovice

Městské části Ostravy Radvanice a část horních Bartovic jsou zásobovány pitnou vodou ze dvou částí vodního zdroje Ještěrka. První část zdroje - Ještěrka I (jímání podzemní vody tzv. jímacím zářezem) pochází z 30. let a druhá část tzv. Ještěrka II z 50. let minulého století (jímání podzemní vody vrtanou studnou). Provzdušněním na obou částech zdroje se z jímané vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý. Vyráběná voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Po rekonstrukci zdroje Ještěrka II v roce 2011 obě části čerpají upravenou pitnou vodu do vodovodní sítě samostatně.

Vodní zdroj Důlňák - Vratimov

Vodní zdroj je složen ze 4 samostatných částí: Les (jímání 7 spouštěnými studnami), Zimnice (jímání podzemní štolou a jímacími zářezy), Rakovec (jímání jímacími zářezy) a Stará Datyně (jímání podzemní štolou a jímacími zářezy).Tyto části zdroje jsou umístěny za hranicí města Ostravy, nedaleko Vratimova. Historie vodního zdroje sahá až do konce devatenáctého století (1896), kdy bylo zahájeno budování rozsáhlého gravitačního systému pro zásobování tehdejší Slezské Ostravy. Budova úpravny a tzv. sběrné studny byly v roce 2009 rekonstruovány, další část rekonstrukce proběhla na části zdroje Les v roce 2018 a poč. roku 2019. Vodní zdroj zásobuje část Bartovic, Kunčiček a Kunčic. Po provzdušnění na aerační věži je voda hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru.

Vodní zdroj Stará Bělá - Palesek

Historie vodního zdroje Palesek spadá až do 19 století. „Jubilejní vodárna císaře Františka Josefa“ (jak se původně nazývala), byla slavnostně uvedena do provozu dne 4.10.1900. Zdroj zásobuje společně s vodním zdrojem Pešatek část Proskovic, Starou Bělou, část Hrabůvky a Vítkovice. Voda se v současnosti jímá pomocí 14 studní , upravuje se pouze provzdušněním na aerační věži a dále je hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru.

Vodní zdroj Stará Bělá - Pešatek

Vodní zdroj společně s vodním zdrojem Palesek zásobuje část Proskovic, Starou Bělou, část Hrabůvky, Zábřeh a Vítkovice. Podzemní voda je jímána 2 studnami a po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným čerpána do vodovodní sítě.

Vodní zdroj Ostrava - Zábřeh - II. vodovod

Vodní zdroj byl postupně budován v letech 1930 - 35 a je tvořen 3 jímacími řady (s celkovým počtem 29 studní – původně 36 studní) a 3 čerpacími stanicemi umístěnými na hranici katastrů Stará Bělá a Zábřeh v areálu Bělského lesa. Jímaná voda je zbavována agresivního oxidu uhličitého na aeračních věžích a před čerpáním do vodovodní sítě je hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru. Zdroj zásobuje Zábřeh, Vítkovice a část Hrabůvky.

Historie ostravského vodárenství

Vodovodní síť

Charakteristika vodovodní sítě

Vodovodní síť v délce cca 1 520 km, včetně vodovodních přípojek, dopravuje pitnou vodu pro téměř 300 000 obyvatel města Ostravy. 

Distribuce pitné vody
Délka vodovodní sítě 1 062 km 
Délka vodovodních přípojek 452 km
Počet vodovodních přípojek 33 502 ks 
Počet vodoměrů zabudovaných v síti  33 919 ks 
Počet čerpacích stanic na síti (ATS) 48 ks 
Počet redukčních stanic 54 ks 
Počet úpraven vody 7 ks 
Počet vodojemů 15 ks 
Objem vodojemů 36 970 m3

 

Vodovodní síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli.

Tato zařízení jsou z technických a bezpečnostních důvodů nepovolaným osobám nepřístupná, jako je zakázaná i jakákoliv manipulace s vodárenským zařízením, mezi které patří například hydranty, šoupátka nebo hlavní domovní uzávěry, které jsou umístěny v místě odbočení přípojky z hlavního vodovodního řadu.

Vodovod je ve většině případů uložen v zemi a jeho běžnými povrchovými znaky jsou:

 • litinový poklop kulatého, oválného nebo čtvercového tvaru - jedná se o kryt ovládání uzavírací armatury, jako je šoupátko, domovní ventil, hydrant apod.,
 • ocelový sloupek s modrobílými pruhy, který slouží jako nosník orientační tabulky nebo jako trasovací značka vodovodu,
 • orientační tabulka červené nebo modré barvy, která udává v souřadnicích polohu uzavírací armatury (hydrantu, šoupátka, domovního uzávěru).

Upozornění: žlutá tabulka označuje přítomnost armatury na plynovém potrubí!

​​​​​​Z hlediska zásobování a výškového uspořádání je vodovodní síť města rozdělena do tlakových pásem. Tlakovým pásmem rozumíme část vzájemně propojené sítě pod stejným hydrostatickým tlakem. Jedná se o zónu, která je řízena jedním nebo více objekty na vodovodní síti, které určují stabilní tlak ve spotřebišti vzhledem k jeho nadmořské výšce. V každém tlakovém pásmu je hydrostatický tlak určován některým ze tří způsobů - hladinou vody ve vodojemu, výstupním tlakem z tlakové stanice nebo výstupním tlakem z redukčního ventilu.

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na množství odebírané vody ze sítě v určitém časovém okamžiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na každém místě vodovodu mění v průběhu dne.

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, platí následující:

Jaké mohou být příčiny problémů s tlakem vody u spotřebitele?

Kanalizační síť

Kanalizační síť v délce 933 km odvádí odpadní vody jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů.

Odvádění a čištění odpadních vod
Délka kanalizační sítě 933 km
Počet kanalizačních přípojek 24 468 ks
Počet čerpacích stanic 39 ks
Počet čistíren odpadních vod 7 ks
Drobné vodní toky 1 ks
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 282 841
Z toho na čistírny odpadních vod 268 668

 

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu.

Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako bezodtokové jímky (tzv. žumpy). V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení žumpového systému. OVAK a.s. má dále ve správě kanalizace v obvodech Michálkovice, Radvanice, Bartovice, Koblov a Krásné pole.

V rámci rozšíření kanalizačního systému společnost spolu se statutárním městem Ostravou vytváří podmínky pro plošné odkanalizování přilehlých oblastí (např. Ludgeřovice, Klimkovice, Vřesina, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Vratimov) s odvedením odpadních vod na Ústřední čistírnu odpadních vod.

Při údržbě kanalizační sítě je využita moderní technika tlakových a kombinovaných vozů. Náš vozový park je vybaven profesionálním nejmodernějším recyklačním vozidlem KAISER Aquastar III, na podvozku MAN TGS 35.480 8x6 BB. Jeho technickými přednostmi jsou zejména výkony jeho vysokotlakého a vakuového čerpadla (vývěvy), délka tlakových hadic (5/4´´) 160 m, (1/2´´) - 40 m a v neposlední řadě jeho propracovaný jednostupňový systém recyklace „RotoMax“, který umožňuje celodenní nasazení vozidla při čištění bez nutnosti přerušit práci pro nedostatek vody a systém zpětného oplachu recyklačního síta. 

Na přelomu roku 2018/2019 byl pořízen malý kanalizační vůz s recyklací, KAISER City Cycler (na fotografii vlevo). Jedná se o první kanalizační vozidlo svého druhu v České republice. Vozidlo se svým technickým vybavením přibližuje výše uvedenému vozidlu AQUASTAR III, nicméně jedinečnost tohoto vozidla spočívá především v jeho velikosti a celkovém kompaktním provedení, které zlepšuje jeho využití v hustém městském provozu a místech se zúženým nebo sníženým profilem průjezdu. Vozidlo bylo vyrobeno u renovovaného výrobce v Lichnštejnsku a jeho hodnota je více než 9 miliónů korun bez DPH.

Pro zvýšení bezpečnosti našich zaměstnanců, tak ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, byla v minulých letech pořízena pojízdná uzavírková tabule (č. Z7 – typ II) se světelnou LED šipkou.

V rámci zvyšujících se environmentálních a zákonných nároků v oblasti nakládání nejenom s „běžnými“ odpady kategorie „O“, byla v prosinci 2013 pořízena cisterna v provedení ADR. Tj. kanalizační vozidlo určené k přepravě nebezpečných látek (dle terminologie ADR – věcí) ve formě kapalin, v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Vozidlo je současně vybaveno menším vysokotlakým čerpadlem, tudíž je schopno mimo čerpání jímek, zajistit i např. jejich vyčištění, čištění kanalizačních přípojek a menších kanalizačních řadů, apod.

Čistírny odpadních vod

K výraznému zlepšení našeho životního prostředí se snažíme přispět nejenom odkanalizováním většiny ostravských nemovitostí, ale také řádným vyčištěním odvedených odpadních vod na některou z ostravských čistíren odpadních vod.

Celkem provozujeme 5 čistíren odpadních vod na území města:

% čištěných odpadních vod
Ústřední čistírna odpadních vod ( ÚČOV) 98,7 %
Heřmanice I 0,2 %
Heřmanice II 0,29 %
Michálkovice 0,8 %
Vítkovice 0,01 %

Ústřední čistírna odpadních vod ( ÚČOV )

Čištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 98,7 % na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Šenova, Přívozu, Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, Klimkovic, Vřesiny, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Ludgeřovic, Markvartovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova.Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která byla uvedena do provozu v roce 1996, postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené čistírny odpadních vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací s automatizovaným systémem řízení všech technologických procesů. Anaerobně stabilizovaný kal je odvodňován na odstředivkách a je hygienizován vápnem. Toto náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality je v historii města Ostravy ojedinělé a z hlediska životního prostředí umožňuje se svojí projektovanou kapacitou 638 850 ekvivalentních obyvatel rozvoj města i v dalších letech. Proces čištění odpadní vody v této čistírně si můžete prohlédnout prostřednictvím krátkého komentovaného videa zde.

ÚČOV čistí odpadní vody: 

 • od většiny obyvatelstva na území města Ostravy
 • z potravinářského průmyslu
 • z ostatního průmyslu po předčištění
 • koncentrované fenolčpavkové vody z koksovny Svoboda
 • sanační odpadní vody z areálu bývalé koksovny Jan Šverma

Povoleno je dovážet a čistit tyto odpadní vody:

 • odpadní voda s obsahem ustalovačů a vývojek
 • odpadní voda s obsahem směsi rozpouštědel s vodou bez halogenových organických rozpouštědel
 • odpadní voda s příměsí nezatvrdlých klížidel a lepidel
 • odpadní voda ze záchytných jímek parkovacích ploch
 • odpadní voda ze septiků, žump a malých ČOV
 • průsaková odpadní voda ze skládek domovního odpadu a kompostáren
 • odpadní voda z technologických procesů a z oplachování technologických zařízení
 • odpadní voda z deemulgačních stanic

Odpadní vody mající charakter kalu nebo odpadní vody s velmi vysokou koncentrací znečištění jsou anaerobně stabilizovány ve vyhnívacích nádržích, jedná se o následující odpadní vody:

Dovoz těchto odpadních vod zajišťují firmy: SUEZ Využití zdrojů, OZO Ostrava, Ekoaqua a další firmy zabývající se touto činností.

Zájemci o uzavření smlouvy na dovoz výše uvedených odpadních vod musí doložit výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, sdělit bankovní spojení, plátci DPH své DIČ.

ČOV Heřmanice I

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod na ulici Najzarova v Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby. Je dimenzována pro 2 133 EO.

ČOV Heřmanice II

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod v bývalém areálu dolu Odra v Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby, ubytoven a domova důchodců. Je dimenzována pro 3 600 EO. 

ČOV Michálkovice

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod uvedená do provozu v prosinci roku 2002. Na ČOV je využita technologie dlouhodobé aktivace s vysokou účinností snižování organického znečištění a dusíkatých látek. Je umístěna na ulici Rychvaldská v Michálkovicích. ČOV je dimenzována pro 5 280 EO.

ČOV Vítkovice

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod na ulici Zálužanského v Ostravě - Vítkovicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby. Je dimenzována pro 100 EO.