Vodovodní a kanalizační přípojky

Zřízení přípojky | Realizace přípojky | Zrušení přípojky

Co je vodovodní přípojka?

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Stavbu vodovodní a kanalizační přípojky povoluje místně příslušný stavební úřad.

Co je kanalizační přípojka?

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Kdo je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky?

Vlastníkem přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Co je povinen zajistit vlastník vodovodní přípojky?

Vlastník je povinen zajistit, aby přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Co je povinen zajistit vlastník kanalizační přípojky?

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a užívána a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Na čí náklady se přípojky zřizují?

Vodovodní i kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není–li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

 

Zřízení přípojky

Jak si zajistit novou přípojku? Co je třeba udělat?

  • kontaktovat pracovníky oddělení dokumentace v sídle společnosti na Nádražní ul. 28, kteří podají veškeré informace
  • referent oddělení dokumentace převezme od vás snímek katastrální mapy a projektovou dokumentaci pro přípojku
  • zároveň si vyplníte žádost o vyjádření
  • zodpovědný pracovník naší společnosti Vás bude informovat o průběhu a o tom, co pro vás zajistíme – tzn. vyjádření k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, v konečné fázi pomůže domluvit schůzku s pracovníkem oddělení zákaznických prací pro dohodnutí konkrétního termínu a detailů realizace
  • v případě, kdy nemáte zpracovanou projektovou dokumentaci, můžete si ji objednat na oddělení dokumentace vyplněním objednávky na zhotovení projektové dokumentace

Cena zhotovení projektové dokumentace dle platného ceníku OVAK a.s.

Co si vzít s sebou?

Pracovníci technického vyjadřování oddělení dokumentace Vám v zákaznickém centru naší společnosti podají potřebné informace ohledně postupu a možnosti zřízení přípojky. Zde je možné také požádat o písemné stanovisko k záměru stavby přípojky (k řádně vyplněné žádosti o vyjádření je nutno přiložit katastrální situaci s vyznačením místa stavby). Naši pracovníci Vám vyhotoví písemné stanovisko k možnosti napojení na zařízení v provozování naší společnosti, ve kterém budou uvedeny požadavky, které je nutno při projektování přípojky dodržet.

Pro zřízení přípojky je nutno zpracovat projektovou dokumentaci přípojky odborným projektantem. Zpracování dokumentace je možno objednat u naší projekce na oddělení dokumentace. Zpracovaná dokumentace bude předložena k vyjádření na oddělení dokumentace společně s řádně vyplněnou žádostí o vyjádření a katastrální situací. Vyjádření naší společnosti k dokumentaci budete potřebovat doložit stavebnímu úřadu k povolení stavby.

Před zahájením realizace stavby přípojky s Vámi referent zákaznického oddělení uzavře smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, včetně přihlášení odběru. Vystaví potvrzení o uzavření smlouvy pro oddělení zákaznických prací, kde si domluvíte schůzku a realizaci napojení přípojky a osazení vodoměru.

Realizace přípojky

Vodovodní i kanalizační přípojku může investor, tj. majitel připojované nemovitosti, realizovat kombinací různých způsobů.

Vždy se jedná o:

  • zemní a stavební práce
  • odborné práce při instalaci potrubí

Je možno provést určité práce svépomocí nebo tyto práce zadat odborné firmě. Napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci je vysoce odbornou prací, ale také zásah do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, a proto je mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti.

U kanalizačních přípojek je možná montáž a napojení jinou odbornou firmou, pouze však za dozoru zaměstnanců OVAK a.s.

Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je třeba provést u vodovodní přípojky tlakovou zkoušku a následný rozbor vzorku pitné vody, u kanalizace zkoušku vodotěsnosti s prověřením napojení na kanalizační řad. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací.

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Protože vodoměr je za fakturačním měřidlem, musí splňovat přísná metrologická pravidla. Montáž vodoměru mohou provádět pouze naši odborní pracovníci.

Zrušení přípojky

OVAK a.s. provádí také zrušení přípojky.
Vzhledem k tomu, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí, je vlastník pozemku nebo stavby, připojené na vodovod nebo kanalizaci, zrušení přípojky se provádí na základě objednávky žadatele.

Chcete zrušit přípojku?

Pokud se vlastník rozhodne, že již přípojku nepotřebuje a nebude potřebovat můžeme přistoupit k jejímu zrušení. Jako u realizace přípojky, zrušení přípojky je jednak vysoce odbornou prací, ale také zásahem do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, a proto je mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti.

Pracovníci naší společnosti provedou přerušení dodávky vody pro odběrné místo, které má být zrušeno, demontáž vodoměru a zaslepení přípojky v místě, kde byla připojena na hlavní řad.

Cena je stanovena dle platného ceníku služeb OVAK a.s. a vyčíslena dle konkrétně provedených prací na místě samém.

Postup:

Kontakt na zákaznické centrum společnosti