Měření spotřeby vody

Jak chránit vodoměr | Jak postupovat při reklamaci spotřeby vody | Jak probíhá výměna vodoměru

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Pokud není množství odváděných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru. Vodné a stočné se účtuje na základě množství odebrané vody naměřené vodoměrem.

Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví dle směrných čísel potřeby vody uvedených v příloze č. 12, vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a o změně některých zákonů. Stejným způsobem, pokud není osazen vodoměr, se stanoví i množství odvedené odpadní vody.

Kdo je vlastníkem vodoměru?

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění, je vlastníkem vodoměru vlastník vodovodu, který také stanovuje podmínky pro jeho umístění.
Obecně platí zásada, že jedna nemovitost s číslem popisným = jedno odběrné místo, pro které se zřizuje jedna přípojka a osazuje jedno měřidlo - vodoměr.

Co je podružný vodoměr?

Vodoměr umístěný zpravidla bezprostředně za hlavním, fakturačním měřidlem. Podružné vodoměry naše společnost neosazuje. Dle § 17 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, si může odběratel na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství provozovatelem dodané vody.

Co znamená pojem bytový vodoměr?

Bytový vodoměr patří do kategorie podružných vodoměrů. Jedná se o poměrové měřidlo a slouží majiteli nebo správci nemovitosti k přesnějšímu rozvržení spotřeby mezi jednotlivé nájemce nemovitosti, popř. majitele jednotlivých bytů. Naše společnost bytové vodoměry nevlastní a ani neosazuje. V záležitostech spojených s bytovým vodoměrem (osazení, výměna, reklamace spotřeby vody aj.) musí vlastník/nájemce bytu kontaktovat majitele, nebo správce nemovitosti.

Jak probíhají odečty vodoměrů?

Vodoměr, pokud není osazen technologií chytrého měření, musí být odečten minimálně 1x za rok, ideálně 2x ročně v intervalu 6 měsíců. Odečty vodoměrů se provádí v průběhu celého kalendářního roku v souladu s harmonogramem odečtů.

Zaměstanci zajišťující odečty vodoměrů jsou vybaveni služebním průkazem, kterým se musí na požádání prokázat. V případě pochybností si může odběratel ověřit totožnost zaměstnance na personálním oddělení, a to na telefonním čísle 597 475 116.

Pokud Vás pracovník odečtu vodoměrů nezastihne, reagujte, prosím, na jeho písemnou výzvu, kterou na místě zanechal. Dodavatel je totiž oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství dodané vody nebo množství odvedených odpadních vod také odhadem z průměrné spotřeby za minulé období, popřípadě jiným způsobem dle prováděcího právního předpisu.

Jak chránit vodoměr?

Vodoměr je nutné chránit před mechanickým nebo tepelným poškozením s ohledem na prostředí, ve kterém je umístěn. Proti mrazu lze použít tepelnou izolaci zakoupenou k tomuto účelu nebo i jiné běžně dostupné materiály v domácnosti, např. staré textilie.
Pokud je vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě, je vhodné zaizolovat jak vodoměr, tak i poklop šachty.
Dojde-li však k poškození vodoměru, nejčastěji to bývá mrazem, účtujeme našim odběratelům zůstatkovou cenu vodoměru a zároveň náklady spojené s jeho výměnou.
Povinnost chránit vodoměr před poškozením ukládá odběratelům zákon č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Jak postupovat při reklamaci spotřeby vody?

V případě, že má odběratel pochybnosti o správnosti měření, může písemně požádat o přezkoušení vodoměru. Právo na přezkoušení vodoměru lze však uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Vodoměr je pak za přítomnosti odběratele demontován a zaslán k úřednímu přezkoušení. Přezkoušení provádí autorizované metrologické středisko, které vystaví Protokol o způsobilosti měřidla. O odeslání vodoměru k přezkoušení, ale i o jeho výsledku informujeme odběratele písemně. Žádost o přezkoušení vodoměru neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného vodného a stočného.

Pokud vodoměr splní požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, uhradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením odběratel. Nesplní-li vodoměr zvláštní právní předpis, uhradí tyto náklady naše společnost. Oprava fakturace se provádí v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění. Za období k vypořádání se považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru, na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.

Jak probíhá výměna vodoměru?

Výměnu vodoměru provádí naše společnost zpravidla po 6 letech, pokud není jiný důvod jako např. neregistrující nebo poškozený vodoměr, a to za přítomnosti odběratele. Termín výměny vodoměru si může odběratel dohodnout telefonicky na čísle 597 475 512, nebo též zákaznické lince 848 100 700. Ke každé výměně vodoměru se vystavuje montážní list. 

Odběratel je povinen v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod.

V jakých případech lze omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod?