Přerušení a obnovení dodávky vody a odvádění odpadních vod

V jakých případech lze omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod?

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je oprávněna v souladu se zákonem  č. 274/2001 Sb., v platném znění § 9 odst. 6 přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod v těchto případech:

  1. při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  2. nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  3. neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
  4. bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  5. neodstraní-li odběratel závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce, nebo na vnitřním vodovodu, nebo vnitřní kanalizaci, zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  6. při prokázání neoprávněného odběru vody, nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění)
  7. v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Jak postupovat při vyřízení požadavku pro obnovení dodávky vody?

  1. Zákazník se musí dostavit do sídla naší společnosti na zákaznické centrum. 
  2. Zákaznické oddělení posoudí stávající situaci odběrného místa a prověří platnost smluvního vztahu.
  3. Po pominutí důvodů přerušení dodávky vody, uzavření předmětné smlouvy a zaplacení poplatku za obnovení dodávky vody vydá pracovník požadavek k obnovení dodávky vody.  Dodávka vody bude odběrateli obnovena v nejbližším možném termínu.

Bez uzavřené platné smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod nemůže být zákazníkovi dodávka vody obnovena!

Odběratel je z hygienických důvodů povinen před odběrem vody z vodovodu pro veřejnou potřebu provést proplach vodovodní přípojky vodou v délce 20 - 30 minut, pokud na připojené stavbě nebo pozemku dlouhodobě nebyl realizován žádný odběr.

Jestliže bude obnovení dodávky spojeno s dalšími nezbytnými činnostmi, bude po odběrateli požadována i úhrada těchto nákladů v souladu s platným ceníkem naší společnosti.

Ceník společnosti je k dispozici v zákaznickém centru společnosti.