O společnosti

Poslání společnosti | Vedení společnosti | Statutární orgány | Akcionáři | Etická charta SUEZ | Etika v obchodním styku I Etika - kontakt

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992. Den vzniku společnosti je datován na 1. květen 1992. Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky.

 

Základní údaje společnosti

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou zapsány v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 348. IČ:  45193673 DIČ:  CZ45193673 Bankovní spojení : KB Ostrava Číslo účtu : 5302761/0100

Poslání společnosti

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je:

  • zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod
  • být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností rovněž přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí města Ostravy
  • provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy

OVAK

Vedení společnosti

Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel
Ing. David Kutý, MBA - výrobní ředitel
Ing. Radka Trepková - finanční ředitelka
Ing. Kateřina Dančová, MBA - obchodní ředitelka
Ing. Julie Chytřinská, LL. M. - personálně-právní ředitelka

Statutární orgány

Představenstvo OVAK a.s.

Ing. Tomáš Macura, MBA - předseda představenstva
Ing. Petr Konečný, MBA - místopředseda představenstva                                                          
Ing. Zdeněk Frček, MBA - člen představenstva
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - člen představenstva
Mgr. Kateřina Šebestová - člen představenstva
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - člen představenstva
Ing. Antonín Láznička - člen představenstva​​​​​

Dozorčí rada OVAK a.s.

Mgr. Michal Mariánek - předseda
PhDr. Pavel Kavka - místopředseda
Mgr. Jiří Stoch - člen
Ing. Marcela Zachová - člen
Ing. Ivan Strachoň – člen
Ing. Rostislav Řeha – člen
Ing. Tomáš Hruška – člen

Akcionáři

Akcionář Podíl
Suez International s.a.s. 50,13 %
Statutární město Ostrava 40,60 %
Ostatní 9,27 %

SUEZ International

SUEZ International

V České republice působí skupina SUEZ v oblasti vodárenství ve 4 vodárenských společnostech, které zásobují pitnou vodou a odvádí a čistí odpadní vody pro více než 1 milion obyvatel České republiky. Celkem tyto společnosti zaměstnávají 1680 pracovníků. SUEZ byla vůbec první zahraniční vodárenskou společností, která začala investovat a působit v oblasti vodárenství v tehdejší ČSFR. SUEZ dlouhodobě podporuje ve velkých i malých českých městech ekologická a digitální řešení. Příkladem jsou technologie Smart metering, inteligentní odečty a sledování odběru vody, které se v mnoha městech ukázaly jako řešení přínosné pro všechny strany a které se osvědčily v době koronavirové krize.

Již od 19. století SUEZ pomáhal díky svým odborným znalostem zlepšovat kvalitu života, chránit zdraví a podporovat hospodářský růst. V roce 2021 skupina SUEZ působila na pěti kontinentech a jejich 90 000 zaměstnanců usilovalo o ochranu přírodních zdrojů, především vody, půdy a ovzduší.

SUEZ poskytuje inovativní a udržitelná řešení ve vodním hospodářství, využití odpadů, sanaci lokalit zatížených průmyslovou činností, chytrá řešení pro nakládání se zdroji v obcích a městech a zvyšování environmentální výkonnosti v průmyslových odvětvích. V roce 2021 skupina poskytovala služby spočívající ve svozu a odstraňování odpadů a odvádění a čištění odpadních vod pro 64 milionů lidí. Produkovala 7,1 mld. m3 pitné vody. SUEZ přímo či nepřímo vytváří více než 200 000 pracovních míst ročně a přináší nové zdroje v podobě 4,2 milionů tun druhotných surovin. Skupina SUEZ dosáhla v roce 2020 obratu 17,2 miliardy EUR.

Statutární město Ostrava

Město Ostrava

Ostrava – sídelní město Moravskoslezského kraje a třetí největší město České republiky - se v posledních patnácti letech neuvěřitelně změnila. Z bývalého ryze průmyslového města se stává metropolí kultury, sportu, obchodu a turistiky.
Rozpracovaný územní plán města a strategický plán ekonomického rozvoje města hovoří jasnými fakty a čísly o budoucnosti města, stejně tak koncepce rozvoje dopravy a technické infrastruktury.

Vizuální změny města jsou nejvíc patrné. Přestože Ostrava nemá historicky cenné objekty, oplývá skvosty secesní a funkcionalistické architektury, zejména z počátku 20. století, kdy zaznamenala prudký rozmach právě díky rozvoji průmyslu.
Současná estetizace města se postupně dotýká všech městských částí, zejména však centra Ostravy. Příkladem může být zdařilá rekonstrukce Jiráskova náměstí či nedalekého Husova parku v centru města. Četné úpravy připravují město také na stále stoupající počet zahraničních návštěvníků a turistů, vždyť Ostrava se stává dějištěm mnoha významných kulturních a sportovních událostí, Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 nevyjímaje.

Sanace starých průmyslových lokalit, stejně jako dlouhodobá rekultivace poddolovaných území a hald a dobrá péče o stávající městské zelené plochy, mají překvapivý výsledek - na jednoho obyvatele Ostravy dnes připadá 30 metrů čtverečních zeleně. Změna celkové kvality ovzduší je rovněž velmi výrazná. Obsah škodlivin se jen v 90. letech snížil o 80 procent.

V Ostravě vznikly nové instituce a rovněž začaly být pořádány akce, které obohacují celoroční život města. Vyrostla nová sportoviště a sportovci z celého světa pravidelně navštěvují mezinárodní klání, například v lehké atletice, utkáních Davisova poháru, krasobruslení, volejbalu apod. Mezinárodní hudební a divadelní festivaly, desítky klubů, galerií, průmyslová i jiná muzea – to vše přidává Ostravě na atraktivitě. Charakter života Ostravy poznamenává i existence dvou velkých univerzit i vysoké školy podnikání, kvalitního zdravotnictví a dobré dopravní infrastruktury.

Turistika, cyklostezky, obnovené historické památky a spolupráce okolních regionů přitahují na Ostravsko stále více návštěvníků a zájemců o společenské dění. Všechny zmíněné fenomény tak přetvářejí Ostravu v zajímavý cíl nejen turistů, ale hlavně obchodníků a investorů.

Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy

Související stránky

Technické informace

Technické informace

Výroba pitné vody | Vodovodní síť | Kanalizační síť | Čistírny odpadních vod | Historie os ...

Média

Média

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastru ...

Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. ze ...

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021 Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2019

Integrovaný systém managementu (ISM)

Integrovaný systém managementu (ISM)

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. má zaveden integrovaný systém managementu p ...

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ...