O společnosti

Poslání společnosti | Vedení společnosti | Statutární orgány | Akcionáři | Etická charta SUEZ | Etika v obchodním styku I Etika - kontakt

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992. Den vzniku společnosti je datován na 1. květen 1992. Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky.

 

Základní údaje společnosti

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou zapsány v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 348, IČO: 45193673, DIČ: CZ45193673, Bankovní spojení: KB Ostrava - Číslo účtu: 5302761/0100.

Poslání společnosti

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je:

  • zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod
  • být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností rovněž přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí města Ostravy
  • provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy

OVAK

Vedení společnosti

Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel
Ing. David Kutý, MBA - výrobní ředitel
Ing. Radka Trepková - finanční ředitelka
Ing. Kateřina Dančová, MBA - obchodní ředitelka
Ing. Julie Chytřinská, LL. M. - personálně-právní ředitelka

Statutární orgány

Představenstvo OVAK a.s.

Mgr. Jan Dohnal - předseda představenstva
Ing. Petr Konečný, MBA - místopředseda představenstva                                                          
Ing. Zdeněk Frček, MBA - člen představenstva
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - člen představenstva
Bc. Aleš Boháč, MBA - člen představenstva
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - člen představenstva
Ing. Antonín Láznička - člen představenstva​​​​​

Dozorčí rada OVAK a.s.

Mgr. Michal Mariánek - předseda
PhDr. Pavel Kavka - místopředseda
Mgr. Jiří Stoch - člen
Ing. Marcela Zachová - člen
Bc. Radana Zapletalová – člen
Ing. Rostislav Řeha – člen
Ing. Tomáš Hruška – člen

Akcionáři

Akcionář Podíl
Suez International s.a.s. 50,13 %
Statutární město Ostrava 40,60 %
Ostatní 9,27 %

SUEZ International

SUEZ International

V České republice působí skupina Suez v oblasti vodárenství ve 4 vodárenských společnostech, které zásobují pitnou vodou a odvádí a čistí odpadní vody pro více než 1 milion obyvatel České republiky. Celkem tyto společnosti zaměstnávají 1680 pracovníků. Suez byla vůbec první zahraniční vodárenskou společností, která začala investovat a působit v oblasti vodárenství v tehdejší ČSFR.
Suez dlouhodobě podporuje ve velkých i malých českých městech ekologická a digitální řešení. Příkladem jsou technologie Smart Metering, inteligentní odečty a sledování odběru vody, které se v mnoha městech ukázaly jako řešení přínosné pro všechny strany a které se osvědčily v době koronavirové krize.
Již více než 160 let Suez pomáhá díky svým odborným znalostem zlepšovat kvalitu života, chránit zdraví a podporovat hospodářský růst. V roce 2022 skupina Suez působila ve 40 zemích a jejich 44 000 zaměstnanců usilovalo o ochranu přírodních zdrojů, především vody, půdy a ovzduší.
Suez poskytuje inovativní a udržitelná řešení ve vodním hospodářství, využití odpadů, sanaci lokalit zatížených průmyslovou činností, chytrá řešení pro nakládání se zdroji v obcích a městech a zvyšování environmentální výkonnosti v průmyslových odvětvích. V roce 2022 skupina poskytovala služby spočívající ve svozu a odstraňování odpadů, v dodávkách pitné vody pro 66 milionů lidí a odvádění a čištění odpadních vod pro 33 milionů lidí. Dokázala vyprodukovat 3,6 TWh energie z odpadů a odpadní vody. Skupina Suez dosáhla v roce 2022 obratu téměř 9 miliard EUR.

 

Statutární město Ostrava

Město Ostrava

Ostrava je coby třetí největší město České republiky moravskoslezskou metropolí. Kromě její rozlohy je postavení Ostravy dáno také historickým vývojem, celkovým významem a skutečností, že jde o úřední centrum Moravskoslezského kraje. Výhodou města je blízkost Polska a Slovenska, která při vhodném nastavení infrastruktury může Ostravu proměnit v plnohodnotný dopravní průsečík střední Evropy, jakož i jakýsi odrazový můstek při cestování západním i východním směrem. Ostrava je známá pro své industriální dědictví, zároveň se však jedná o město, které úspěšně zvládlo restrukturalizaci po útlumu těžby a těžkého průmyslu. V současné době se jeho vedení soustředí na zvyšování kvality života, tedy rozvoj volnočasových, kulturních a relaxačních aktivit, vzdělávání a projektů přinášejících trvalou přidanou hodnotu. Důkazem je rekordní částka přesahující 4,4 miliardy korun, která z městského rozpočtu zamířila právě do investiční oblasti.

Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy

Související stránky

Technické informace

Technické informace

Výroba pitné vody | Vodovodní síť | Kanalizační síť | Čistírny odpadních vod | Historie os ...

Média

Média

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastru ...

Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře

  Zápis z řádné valné hromady OVAK 2024 Stáhnout Informace ke způsobu a ter ...

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnut ...

Výroční zprávy

Výroční zprávy

OVAK Výroční zpráva 2023 OVAK Výroční zpráva 2022 OVAK Výroční zpráva 2021

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Vážení, Společnost Ostravské vodárny a kanalizace zřídila, jakožto povinný subjekt dle ...

Integrovaný systém managementu (ISM)

Integrovaný systém managementu (ISM)

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. má zaveden integrovaný systém managementu p ...

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ...

Projekty EU

Projekty EU

Podpora Instalace fotovoltaické elektrárny.