Úprava pitné vody

Pitná voda je jediná tekutina, pro kterou není nutné chodit do obchodu. Avšak k tomu, abychom ji získali a vytékala nám doma z vodovodního kohoutku, musí projít dlouhou cestou od vodárenského zdroje přes úpravnu vody, čerpací stanice, vodojemy a vodovodní sít, až k našemu domovu.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Z celkové spotřeby dodávané pitné vody pro Ostravu je 60 – 65% nakupováno od SmVaK Ostrava a.s. Jsou to vody povrchové z nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti Ostravy pokrývá 35 – 40 %. Tyto vzácné zdroje jsou neustále monitorovány. Nestačí však zdroje pouze kontrolovat, je také nutné snižovat riziko jejich znečištění. Proto byla v zázemí vodních zdrojů vytvořena ochranná pásma. Místní zdroje podzemní vody měly a mají pro zásobování obyvatel Ostravy svůj nezastupitelný význam. Pitná voda získaná z podzemních zdrojů je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů pro své optimální složení z hlediska zdravotních požadavků.

Surová voda z podzemních zdrojů se dále zpracovává v úpravnách vody. Prochází provzdušněním na vodních skocích a dále je upravována po dávkování vápenného mléka pomocí sedimentace a filtrace, a to tak aby odpovídala všem ukazatelům kvality pitné vody. Posledním krokem před její distribucí je zdravotní zabezpečení vody – dezinfekce chlorováním, čímž je zaručena její bakteriologická nezávadnost.