Aqualink Flow Meter – efektivní rozdělení sítě na optimální monitorovací zóny doslova během pár minut

07/2024 - Aqualink Flow Meter je navrtávkový průtokoměr, který se umisťuje do potrubí za účelem rozdělení sítě na menší monitorovací zóny, a to především s cílem rychlejší identifikace vzniklých úniků. Avšak v konečném důsledku může toto zařízení nabídnout celou řadu dalších výhod a užitečných informací.
Kdy je vhodné o zařízení Aqualink Flow Meter uvažovat?
Dělení sítě na stále menší a menší měrné okrsky je určitě relevantním způsobem, jak zrychlit lokalizaci nově vzniklých poruch, případně identifikaci dlouhodobých skrytých úniků. Jak ale vhodně toto zařízení začlenit do již fungujícího systému měření pomocí odečítání různých typů vodoměrů či průtokoměrů?

Důvody pro volbu tohoto přístroje jsou následující:

  1. Provozovatel distribuční sítě pro zvýšení efektivity a zkrácení času pro nalezení poruchy potřebuje více měrných okrsků, či jejich zmenšení.
  2. Budování standardního řešení – tedy vodoměrné šachty osazené vodoměrem či průtokoměrem, je velmi nákladné, nebo v daných podmínkách nemožné.
  3. Při instalaci není možné omezit odběratele odstavením vodovodu, je tedy preferována instalace za plného provozu bez jakýchkoliv zásahů do distribuce pitné vody.
  4. Stále se jedná o řešení, které pro potřebu kalibrace/opravy bude možné stejným způsobem z potrubí vyjmout, a to opět za provozu a bez výkopových prací.

Řešení, které použití průtokoměru Aqualink Flow Meter nabízí, je tedy vhodným doplňkem ke stávající infrastruktuře měření s dálkovým přenosem. Jedná se o speciální aplikaci vhodnou pro použití zejména v místech, kde je problematické vybudovat a vystrojit vodoměrnou šachtu. Zařízení je schopné měřit současně oba směry proudění, a tak je vhodné i pro místa, kde dochází k přelévání z jedné strany na druhou, např. mezi dvěma vodojemy či v zokruhované síti. Nezřídka kdy se tak stane, že provozovatel získá zcela nové informace o proudění vody v potrubí, které dosud neznal, a tedy je nemohl použít ke správnému vyhodnocení situace při vzniklém úniku. Mimo samotné měření průtoku nabízí také možnost měřit tlak, tedy doplňkovou veličinu k analýze hydraulických poměrů na síti . Aqualink Flow Meter je možné instalovat jak do nového místa, tak také do již existujících vodárenských šachet, které např. neumožňují prostorově osadit jiný typ měřidla (typicky vodoměr, z důvodu uklidňovacích délek či zkrátka nedostatku místa).

Instalační set se skládá z několika komponent:

Zařízení je napájeno pomocí uživatelsky vyměnitelných baterií s odhadovanou dobou provozu cca 3-5 let. Data je možné zpracovávat pomocí Cloudu výrobce nebo přímo na svém serveru, možností je také hybridní model. Samozřejmostí je možnost propojení dat na dispečinky třetích stran. Samotná instalace do připraveného výkopu a na očistěné potrubí je v ideálním případě otázkou cca 30-40 minut, přičemž pokud se provádí instalace do výkopu a nového místa (tj. ne do již existující šachty), pak je vhodným řešením opatřit zařízení kanalizační revizní šachtou o průměru DN 400 s poklopem o stejné dimenzi. Takovéto řešení nabízí při dodržení postupu při zásypu dostatečný prostor pro případné vytažení a opětovné vložení průtokoměru zpět.
Jedná se o přístroj, který nemá ambici být náhradou klasického formátu měření průtoků a nočních minim, nicméně je to efektivní doplněk a nástroj, jak vyřešit problém v místech, kde standardní řešení není možné či nedává ekonomický smysl.

Aqualink Flow Meter v praxi
Ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. byly v roce 2023 instalovány dva průtokoměry Aqualink Flow Meter měřící v obousměrném režimu, do stávající šachtice na litinová potrubí DN 200. Tímto byla optimalizována stávající monitorovací zóna s původní délkou 42 km. Prakticky okamžitě po zprovoznění a zapojení měřidel do systému SCADA byla nalezena, pravděpodobně dlouhodobá, skrytá porucha, jejíž oprava a úspora unikající vody vrátila investici do instalace měřidel Aqualink Flow Meter.
Vzhledem ke spolehlivosti a dobré zkušenosti s aplikací průtokoměrů budou v letošním roce osazena další 2 nová měřidla, tentokrát do nových lokalit mimo šachtice. Bude zvolena verze včetně měření tlaku. Měření a přenos tlaku bude doplněn i na stávající měření.
Budou tak optimalizovány monitorovací zóny o současné délce sítě 33 km (instalace na řad PE D 160, jednosměrný průtok) a 26 km (instalace na řad LT DN 300 obousměrný průtok).
Od rozdělení stávajících monitorovacích zón si slibujeme opět rychlejší detekci vzniku skrytých poruch, což pomůže udržet trend snižování ztrát vody.

Autor:
Zdeněk Prymus, vedoucí střediska monitoringu vodovodní sítě, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Ing. Lucie Fochtová, vodohospodář, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Ing. Jan Borcovan, Line Control s.r.o.