Údržba vodovodní sítě v Ostravě

Po zkušebním provozu zavádí Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v Ostravě do plného provozu chytré zařízení pro analýzu proplachů vodovodní sítě zařízení CC 900, které slouží pro monitoring a analýzu při provádění odkalování vodovodní sítě. Odkalování je jedna z metod čištění vodovodní sítě, která využívá vlastnosti proudění vody k odstraňování sedimentu. Zařízení je české výroby a pomůže nadále zlepšovat kvalitu vody na Ostravsku. Zařízení funguje ve zkušebním provoze v Ostravě už 5 let a vyzkoušelo se ve všech ostravských obvodech. Za tu dobu došlo i k mnoha inovacích na přístroji, který se stal důležitou součástí k udržení kvality vody na Ostravsku.

Dovedete si představit cestu z Ostravy do Paříže autem? Určitě slušná vzdálenost, že? Představte si, že podobně dlouhá je celková délka ostravské vodovodní sítě, která dopravuje pitnou vodu do 33,5 tis. vodovodních přípojek. Aby byla voda v každé části sítě dlouhé je 1 520 km, stejně kvalitní, musí se potrubí čistit. Jednou z nejčastěji používaných metod je odkalování, které využívá vlastnosti proudění vody k odstraňování „kalu“. Kaly jsou nejčastěji volně uložené částice, které se přirozeně usazují na dně vodovodního potrubí. Při neprovádění této údržby může docházet díky postupnému usazování a chemických reakcí s povrchem potrubí k tvorbě pevných usazenin - inkrustů a k tzv. zarůstání potrubí, tedy ke zmenšování průtočného průřezu, zvyšování hydraulických ztrát, a tím ke snižování tlaku. Usazené nebo inkrustované látky mohou také přispívat ke snižování koncentrace chloru a být zdrojem energie pro přítomné mikroorganismy.
Zařízení se nejčastěji používá pro nastavení ideálních parametrů odkalování a monitoring odstraňovaného znečištění během proplachu. Vzhledem k tomu, že naměřená data jsou ukládána v uložišti, lze provést i zpětnou diagnostiku čištěných vodovodních úseků. Zařízení je přizpůsobeno k odebírání vzorků a může sloužit i pro monitoring požárních hydrantů.

„Čištění s užitím monitoringu umožňuje nastavit vhodné parametry čištění a provést zpětnou diagnostiku čištění za účelem nastavení vhodných intervalů čištění. Ostravanům tedy pomáhá k zajištění dodávky pitné vody o trvalé kvalitě a zároveň přispívá k prodloužení životnosti vodovodního potrubí,“ sdělila Petra Jurek Vidlářová, vedoucí střediska kvality vody.

V budoucnu se chce OVAK zaměřit na diagnostiku tzv. zainkrustovaných úseků vodovodní sítě. Vzhledem k tomu, že město Ostrava je vlastníkem vodovodního potrubí různého stáří, může na některých částech vodovodní sítě docházet k jejímu zarůstání, a tedy snižování kapacity. Diagnostikou vodovodní sítě provedenou na základě naměřených dat může tyto úseky zavčasu odhalit a iniciovat jejich opravu.