Investice do VHI v roce 2020

Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK) investuje opakovaně vysoké částky do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury města Ostravy. Největší část investovaných prostředků, téměř 300 milionů korun, pochází z nájemného, vyplaceného společností OVAK vlastníku infrastruktury, statutárnímu městu Ostrava, které jej vkládá zpět do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací.


Mezi významné vodohospodářské stavby města Ostrava v roce 2020 patří:
• Pokračování výstavby Kanalizačního sběrače B do Radvanic
• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace oblast Radvanice
• Pokračování rekonstrukce ÚČOV dosazovacích nádrží
• Kanalizace Nová Bělá III. Etapa
• Kanalizace Koblov
• Kanalizace Polanka 4. etapa
• Výstavby kanalizace Plesná II. Etapa
• Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š1-Š3
• Odkanalizování ulic K Odře, Smrčkova
• Odkanalizování Heřmanic, oblast ulic Vrbická – Záblatská
• Vodovod a kanalizace JV část Svinova
• Vodovod Mitrovická
• Rekonstrukce kanalizace ul. Moravská
„Mimořádné částky z ostravského rozpočtu půjdou nejen tento rok na údržbu, obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. V následujících pěti letech se bude jednat v průměru vždy zhruba o 700 milionů korun ročně. Město, jakožto vlastník vodohospodářské infrastruktury, zpracovalo aktualizaci takzvaného Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací na období příštích deseti let. Jeho důležitou součástí je odstranění volných kanalizačních výustí do řek a potoků, což významně přispěje k větší čistotě vodních toků ve městě,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.


Nad rámec hrazeného nájemného půjde z prostředků provozní společnosti OVAK do obnovy infrastruktury cca 73 milionů korun a pro rok 2020 navíc OVAK plánuje investice do vlastního provozního majetku za téměř 16 milionů korun. Investiční prostředky budou využity především na další rozvoj strategicky významných dálkových odečtů vodoměrů Smart Metering a nového Provozního informačního systému.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Díky spolupráci s odborníky mateřské společnosti SUEZ se společnosti OVAK dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé systémy a zařízení s přidanou hodnotou, a to jako v prvním městě v České republice vůbec. Mezi nejvýznamnější patří právě dálkové odečty vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají jak provozovateli, tak zákazníkům společnosti, efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. V současnosti je již osazeno chytrými vodoměry přes 12 tis. odběrných míst.

„Společnost plní svůj slib rozvoje technologie dálkového odečtu v Ostravě, ke kterému se zavázala při jejím prvním uvedení do ostrého provozu v roce 2017. Od té doby provozujeme celkem 30 přijímačů a sítí signálu jsme tak pokryli všechny klíčové ostravské městské objekty a obvody. V roce 2020 se i přes zpomalení kvůli pandemii Covid-19 očekává připojení dalších 3 tisíc odběrných míst a stále tak platí harmonogram pokrytí všech odběrných míst do konce roku 2024,“ sdělil generální ředitel společnosti OVAK Vojtěch Janoušek.

Voda z vodovodního řadu na Ostravsku splňuje všechny zákonné normy pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak dokonce limity pro tzv. kojeneckou vodu. Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám. Ztráty vody dosáhly v roce 2019 historického minima 1,77 milionu m3, což činí 10,19 procenta z vody realizované.