Nové technologie pomáhají pečovat o podzemní vodní zdroje v Ostravě

Pozadí hlavičky stránky

Ostrava a její zásobování vodou ve světle současných oslav 100. výročí vzniku Československa má k této historii také co říci. Město prodělávala po 1. světové válce mohutný rozvoj, jako málokteré v našem státě. Došlo k mimořádné koncentraci a rozvoji báňského i hutního průmyslu, a tím k rozvoji bytové výstavby se zvýšenými nároky na dobrou pitnou vodu.

Nejznámější úpravna vody v Ostravě – Nové Vsi funguje od roku 1908 za pomoci moderní techniky dodnes. Pitná voda vyrobená na této úpravně vody pochází z podzemních zdrojů a je přirozeně bohatá na minerály, které jsou nepostradatelné pro lidský organismus. Současná doba se vyznačuje úbytkem zdrojů pitné vody, proto je důležité maximalizovat péči o tyto stávající zdroje za využití moderních technologií šetrných k přírodě. Ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) jako první v České republice využili při regeneraci studní metodu nazvanou Hydropuls, která pomocí vytváření impulsu prudké expanze vysoce komprimovaného plynu (v tomto případě vzduchu) pomáhá čistit studny. Společnost OVAK tuto metodu aplikovala po loňském zkušebním použití letos již podruhé, a to rovnou ve dvou lokalitách u celkem sedmi studní, u nichž poté došlo k významnému zvýšení jejich vydatnosti; u jedné z nich dokonce k zásadnímu nárůstu výkonu až o 85%.

Společnost OVAK zásobuje obyvatele Ostravy kvalitní pitnou vodou ze 40 % z podzemních zdrojů, které se nacházejí především v lokalitách Ostrava Dubí a Nová Ves a z 60 % z povrchových zdrojů. V rámci hledání nových technologií, které mohou zásadním způsobem pomoci udržet dostatek kvalitní pitné vody v Ostravě, se společnost rozhodla využít právě této inovativní metody. Aplikace byla v tomto roce použita u sedmi studní převážně s nerezovou výstrojí o průměru 240 až 400 mm a jejich vydatnost v litrech za sekundu se zvýšila např. o 18, 44, 51 a v jednom případě až o 85 %. Konkrétně se od roku 2017 vlivem použití metody Hydropuls zvýšila kapacita studní o téměř 26 l/s. Celkové náklady na využití této technologie v roce 2018 byly přes půl milionu korun.

Základní princip vytváření impulsu prudkou expanzí vysoce komprimovaného plynu nebo kapaliny je používán již od začátku padesátých let pro různé účely jak v seizmickém průzkumu, tak i při těžbě ropy. Začátkem devadesátých let byly vyvinuty první modifikace impulzní technologie pro použití na regenerování studní. Vysoký tlak pulzujících dávek plynu nebo vody přiváděných pomocí impulzního generátoru zapuštěného do studny tlakovou hadicí vytváří tzv. hydraulické rázové vlny. Zároveň je v důsledku náhlých změn objemu a dalších jevů způsobována hydraulická „vlna sání“.

Měnící se účinek zatížení a odlehčení tlakem vede k uvolnění jemnozrnných, železitých a manganových podílů, sintrů apod. zanesených v nánosech štěrku a v pórovitých částech zvodnělé vrstvy. Uvolněná naplavenina je „vlnou sání“ transportována ke středu studny, kde je odčerpána.

Hlavní výhodou oproti jiným používaným metodám je, že se jedná o mechanickou regeneraci. K regeneraci se nepoužívají žádné chemické přípravky. Délka regenerace metodou Hydropuls je odvislá především od hloubky vrtu a rozsahu znečištění. Přibližně 10-20m perforace při „obvyklém“ znečištění trvá cca 1 den. Technologie je patentována v Německu a v České republice je v současné době aplikována specializovaným dodavatelem.