Čištění odpadních vod - proč je OVAK a.s. v IRZ?

Pozadí hlavičky stránky
Péče o životní prostředí je ve společnosti OVAK a.s. prioritou. OVAK a.s. provozuje čistírny odpadních vod a jsou tak významným subjektem, který snižuje znečištění životního prostředí a přispívá například k čistotě řek v Ostravě a okolí.

I přes tato fakta se OVAK a.s. každoročně objevuje v Integrovaném registru znečišťovatelů (IRZ) a bývají často mylně označovány za producenta znečištění bez důležitých vysvětlení souvislostí.

 

OVAK a.s. nemůže produkovat znečištěné látky, protože to z podstaty činnosti ústřední čistírny odpadních vod není možné. Čistírna nic nevyrábí, ale přejímá znečištění přitékající kanalizací.  

 

Ústřední čistírna odpadních vod čistí nejen komunální vody z třetího nejlidnatějšího města ČR, ale také průmyslové vody z celé ostravské aglomerace. Čistírna neznečišťuje životní prostřední, ale naopak mu účinně zabraňuje. Čistírnu lze hodnotit za odstraňování biologicky odbouratelných látek, kde dosahuje ve většině parametrů úrovně nejlepších dostupných technologií.

 

Tab.: účinnost čištění Ústřední čistírny odpadních vod
PARAMETRY
OZNAČENÍ
PŘÍTOK
ODTOK
ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ

 

 

t/rok
t/rok
t/rok
%
Biochemická spotřeba kyslíku
BSK
5672,9
92,4
5580,5
98,4
Chemická spotřeba kyslíku
CHSK
11631,1
920,4
10710,7
92,1
Nerozpuštěné látky
NL
7954,8
62,4
7892,4
99,2
Amoniakální dusík
N-NH4
953,9
20,25
933,65
97,9
Celkový dusík
Nc
1464,2
316,05
1148,15
78,4
Celkový forsfor
Pc
188,3
15,13
173,17
92,0

 

 

Technologie Ústřední čistírny odpadních vod nemůže zásadním způsobem ovlivnit odstranění těžkých kovů a dalších biologicky neodbouratelných látek přiváděných kanalizační sítí Vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace je přísně regulováno stanovenými limity kanalizačního řádu. Ovšem i nízké koncentrace nebezpečných látek vytvoří v obrovském objemu množství, které se projeví v celkovém zatížení čistírny a následně ve vypouštěných vodách.

 

Jediným řešením je pouze výrazné snížení těchto prvků v přitékající odpadní vodě, čehož lze dosáhnout speciálními postupy, které je potřeba provádět přímo v místě jejich vzniku. To je ale v kompetenci podniků, které tyto vody produkují.

 

Průmyslové podniky na Ostravsku vypouští své odpadní vody z velké části do kanalizace a ty poté dotečou na čistírnu odpadních vod. Tyto vody nemusí být do žádného registru hlášeny. Průmyslové podniky ohlašují pouze malou část produkovaných vod, kterou vypouští přímo do recipientu. Proto se nikde neobjevují jako největší znečišťovatelé vod.

 

Objem znečištěné vody přitékající kanalizací do čistírny odpadních vod se každoročně zvyšuje díky rostoucímu počtu odkanalizovaných míst v regionu. Ačkoliv je tento trend neoddiskutovatelně pozitivní pro Ostravu a okolí, OVAK a.s. je díky tomu paradoxně označován v IRZ jako společnost, která zvyšuje produkci znečištěných látek.

 

OVAK a.s. s maximální pozorností sleduje obsahy nebezpečných látek ve vyčištěné vodě a výsledky hlásí do IRZ. Látky nepřekračují limity zaručující normální život v řece.