Co nepatří do kanalizace?

Kanalizace není odpadkový koš! Kanalizace má svůj kanalizační řád!

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz a užívání kanalizace. Cílem Kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod a jejich čištění a dodržení povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Odpadní vody vznikají na území města Ostrava především z obyvatelstva, z výrobní a průmyslové činnosti a v zařízeních občansko-technické a městské vybavenosti.
Čištění odpadních vod před jejich vypuštěním do vod povrchových provádí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze a čistírnách odpadních vod v Heřmanicích, Michálkovicích a Vítkovicích.
Hlavními recipienty na území města Ostrava, do kterých jsou odpadní vody vypouštěny, jsou řeky Ostravice, Odra, Opava, Porubka a Lučina s přítoky desítek drobných vodních toků.
Za dodržování podmínek stanovených Kanalizačním řádem zodpovídají jednotliví odběratelé. Dodržování limitů pro vypouštění odpadních vod je pravidelně kontrolováno odběrem kontrolních vzorků s následnou analýzou v akreditované laboratoři.

Co do kanalizace nepatří a zákonem je zakázáno do ní vypouštět

Biologický odpad

patří do kontejnerů na směsný odpad • odpady z kuchyňských drtičů, • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin. Kuchyňský odpad způsobuje ucpávání kanalizačních přípojek i veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří tak přežívají v kanalizaci díky dostatečnému přísunu potravy.

Tuky

patří do kontejnerů na tuky, sběrných dvorů nebo musí být zachycovány v lapácích tuků a olejů • tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností, • pro restaurační zařízení, vývařovny a podobné provozy platí povinnost zachycovat tuky v lapácích tuků a olejů a povinnost řádně je provozovat.

Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková zátka a dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozruší a uvede kanalizaci do průtočného stavu. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje proces čištění vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry.

Hygienické pomůcky

Patří do kontejnerů na směsný odpad:

Materiál na těchto výrobcích je velmi odolný, pružný a biologicky nerozložitelný. Po kontaktu se strojním vybavením čerpacích stanic nebo nátoku na čistírnu odpadních vod se namotává na oběžná kola čerpadel až do jejich úplného ucpání. Následně pak musí být zařízení zastaveno, a pokud nedošlo k jeho poškození tak alespoň rozebráno a vyčištěno. Nezanedbatelným problémem dále je, že tyto lehké plasty plavou v kanalizaci na hladině a během deště se mohou dostat s odlehčenou dešťovou vodou až do řek, kde pro svou trvanlivost vydrží velmi dlouho.

Chemikálie a další nebezpečné látky

Patří do sběrných dvorů:

Řada chemických a nebezpečných látek má velmi negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod, čímž mohou výrazně zkomplikovat provoz čistírny odpadních vod. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky. Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.

Dalším nebezpečím při vypuštění těchto látek do kanalizace je ohrožení obsluhy kanalizace, která se v době čištění nebo revizí může v profilech kanalizace pohybovat. Stejně tak hrozí nebezpečí při smíchání těchto látek a vytvoření směsí, které mohou být výbušné, hořlavé atd.

Určité typy kyselin a hydroxidů mohou mít také zásadní dopad na materiál kanalizační stoky a poškození potrubí pak může být nevratné s následnou opravou v řádech stovek tisíc korun.

Komunální a stavební odpad

Patří do sběrných dvorů nebo komunálního odpadu:

Jakýkoliv pevný či abrazivní materiál snadno způsobí poničení technologického vybavení čerpacích stanic, stejně jako může způsobovat ucpávání kanalizace. V případě poškození tohoto vybavení mohou nastat velké problémy jak s opravou poničených čerpadel anebo s čištěním veřejné kanalizace.

Vypuštěním cementových směsí může dojít také k lokálním ucpávkám kanalizací, nevratnému poškození potrubí s následnou opravou v řádech stovek tisíc korun. Tuto škodu včetně navazujících škod způsobených sekundárním dopadem ve formě zatápění nemovitostí pak hradí viník takového chování.

Léky

Patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny.

Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v kapalném nebo pevném skupenství. Látky, které do kanalizace nepatří, mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na naši provozní činnost. Způsobují provozní problémy a v konečném důsledku prodražují proces odkanalizování a čištění, což má dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění a čištění odpadních vod (stočné).

Upozorňujeme všechny odběratele, že vypouštění látek v rozporu s Kanalizačním řádem může být sankcionováno, a to nejen stanovenou pokutou, ale i vymáháním náhrady škod způsobených na zařízení kanalizační sítě.

Kanalizace není odpadkový koš a odpady nejsou totéž co odpadní vody!

Proto, abychom zaručili, že kanalizační systém a navazující technologie tj. čistírny odpadních vod pracují tak, jak byly navrženy, využíváme nejmodernější technologie pro monitoring kvality odpadních vod, tj. řízených odběrů odpadních vod, monitoring kamerovými systémy a detekci anomálií, z husté sítě monitorovacích stanic. Tyto technologie nám pomáhají zajistit kvalitní službu odvedení odpadních vod od Vás, našich zákazníků, a ulehčují vyhledávání těch, kteří nerespektují Kanalizační řád.

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Ostravy je k dispozici v sídle společnosti OVAK, nebo na webových stránkách www.ovak.cz v sekci Ke stažení (Dokumenty).