OVAK Newsletter 01/2020

Na vlně elektronické komunikace

Elektronická komunikace aneb Jdete na přepážku? Nemusíte!

V zájmu svého pohodlí a ochrany svého zdraví upřednostněte bezkontaktní komunikaci a osobní jednání omezte jen na nejnutnější případy. OVAK doporučují svým zákazníkům využívat nástroje elektronické komunikace.

A které to jsou?

Vaše požadavky, podněty a dotazy vyřídíme také telefonicky prostřednictvím zákaznické linky 848 100 700 nebo e-mailem info@ovak.cz

Aktualizace Smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

K 1. 1. 2014 vstoupila v platnost novela zákona o vodovodech a kanalizacích, která změnila náležitosti smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. V této souvislosti začala naše společnost písemně kontaktovat jednotlivé zákazníky a žádat je o součinnost při uzavření nové smlouvy. Nejprve to byly právnické osoby a od loňského roku to jsou i fyzické osoby. Pro zákazníky, kteří mají smlouvu uzavřenou před 1. 1. 2014 platí i nadále, že si smluvní údaje mohou změnit pouze na základě nově uzavřené smlouvy. Z celkového počtu smluv, které společnost eviduje, a kterých je více než 32 tis., aktuálně splňují náležitosti zákona téměř už 2/3 z nich. Za to patří poděkování všem zákazníkům, jenž měli pochopení a nové znění smlouvy s naši společností uzavřeli. Znovu bychom rádi uvedli, že se nejedná o změnu iniciovanou naši společností, ale povinnost stanovenou zákonem. Dovolujeme si tímto požádat také ostatní zákazníky, které jsme v záležitosti úpravy smlouvy dosud neoslovili, ale oslovíme je v následujících obdobích, aby nám byli nápomocni a společně jsme tak zvládli aktualizovat smlouvy do zákonem stanoveného termínu, a to 31. 12. 2023.

OVAK solidarita s Ostravou je nezbytná

Mnoho ostravských kulturních zařízení, zájmových spolků nebo neziskových organizací přišlo v tomto roce o finanční podporu partnerů a sponzorů, protože v souvislosti s koronavirovou krizí byla většina akcí zrušena. Tento fakt, spolu s přetrvávajícími negativními dopady krize na ekonomiku v České republice, aktuálně zvyšuje existenční tlak zejména na kulturu, ale i další neziskové aktivity. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) se rozhodla, že finančně podpoří společnosti, se kterými měla v letošním roce dohodu o partnerství a podpoře i přesto, že se připravované akce vzhledem k opatření proti šíření koronavirové infekce neuskutečnily či posunuly. Celkově bude pomoc nejen zachována, ale dokonce navýšena na téměř 1,4 mil. korun oproti loňským 1,1 mil. Kč.

Ekonomické důsledky opatření proti šíření koronavirové infekce dopadly v nějaké formě na většinu subjektů v České republice. O to závažnější důsledky však mají na akce nebo aktivity, které jsou plně nebo zčásti závislé na finančních sponzorech nebo dárcovství vůbec i během „normálních“ let. Vzhledem k rušení akcí za účasti většího množství osob nebyl často naplněn účel spolupráce, a partneři akcí jsou tak zbaveni povinnosti úhrady finančního plnění vůči organizátorům aktivit, ať už jde o akce společenské, hudební, sportovní a další.

Vedení společnosti OVAK a.s. se rozhodlo, že bez ohledu na to podpoří subjekty, které tyto akce organizují, v plné výši. Mezi obdarovanými jsou například Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Ostravská konzervatoř, Dolní oblast Vítkovice, Ostravské centrum nové hudby aj. Spolu s financemi, které ze společnosti OVAK a.s. získávají každoročně i subjekty z oblasti podpory handicapovaných osob, jde celkově o částku vyšší než 1 mil. korun. „Jsme součástí Ostravy a cítíme povinnost přispět k zachování kontinuity projektů, které jsou její neodmyslitelnou součástí,“ řekl generální ředitel OVAK a.s. Vojtěch Janoušek

Za nejvýznamnější projev solidarity Ostravě a jejím občanům, kteří byli v době pandemie nejohroženější skupinou, lze považovat finanční podporu Domovu pro seniory IRIS v Ostravě-Mariánských Horách. OVAK a.s. finančně podpoří projekt revitalizace zahrady a úpravy veřejného prostoru domova. Více než polovina celkové podpory ve výši 500 000 Kč přitom pochází z odměn, kterých se vzdali do konce roku 2020 členové představenstva a dozorčí rady OVAK a.s., včetně zástupců akcionáře ze společnosti SUEZ.

Foto: Předání šeku proběhlo 31. 7. 2020 v 8.00 hodin v sídle společnosti OVAK, za účasti (zleva) pana Michala Mariánka, ředitele Domova pro seniory IRIS, Vojtěcha Janouška, generálního ředitele OVAK a.s., Tomáše Macury, primátora statutárního města Ostrava a pana Petra Konečného, generálního ředitele pro oblast vodárenství SUEZ CZ a.s.

​​​​​

I přes letošní nelehkou situaci ve školství OVAK a.s. pokračoval s dětmi v pomyslném hledání pramene vody. Slavnostní vyhlášení projektu HLEDEJ PRAMEN VODY 2020 proběhne 25. 9. 2020 v 10.30 na Nové radnici. Partnerem vzdělávací akce je statutární město Ostrava. Zábavnou formou s motivací soutěže chce OVAK a.s. nejmladší generaci říci, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat a chránit její zdroje. Zvláště dnes, kdy suché roky přetrvávají.

Podívejme se, jak probíhalo letošní klání. Kdo patří mezi finalisty? 

Ostrava investuje stovky milionů do vodohospodářské infrastruktury

Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK) investuje opakovaně vysoké částky do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury města Ostravy. Největší část investovaných prostředků, téměř 300 milionů korun, pochází z nájemného, vyplaceného společností OVAK vlastníku infrastruktury, statutárnímu městu Ostrava, které jej vkládá zpět do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací.
Mezi významné vodohospodářské stavby města Ostrava v roce 2020 patří:

„Mimořádné částky z ostravského rozpočtu půjdou nejen tento rok na údržbu, obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. V následujících pěti letech se bude jednat v průměru vždy zhruba o 700 milionů korun ročně. Město, jakožto vlastník vodohospodářské infrastruktury, zpracovalo aktualizaci takzvaného Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací na období příštích deseti let. Jeho důležitou součástí je odstranění volných kanalizačních výustí do řek a potoků, což významně přispěje k větší čistotě vodních toků ve městě,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Nad rámec hrazeného nájemného půjde z prostředků provozní společnosti OVAK do obnovy infrastruktury cca 73 milionů korun a pro rok 2020 navíc OVAK plánuje investice do vlastního provozního majetku za téměř 16 milionů korun. Investiční prostředky budou využity především na další rozvoj strategicky významných dálkových odečtů vodoměrů Smart Metering a nového Provozního informačního systému.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Díky spolupráci s odborníky mateřské společnosti SUEZ se společnosti OVAK dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé systémy a zařízení s přidanou hodnotou, a to jako v prvním městě v České republice vůbec. Mezi nejvýznamnější patří právě dálkové odečty vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají jak provozovateli, tak zákazníkům společnosti, efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. V současnosti je již osazeno chytrými vodoměry přes 12 tis. odběrných míst, tj. téměř 40%.

„Společnost plní svůj slib rozvoje technologie dálkového odečtu v Ostravě, ke kterému se zavázala při jejím prvním uvedení do ostrého provozu v roce 2017. Od té doby provozujeme celkem 30 přijímačů a sítí signálu jsme tak pokryli všechny klíčové ostravské městské objekty a obvody. V roce 2020 se i přes zpomalení kvůli pandemii Covid-19 očekává připojení dalších 3 tisíc odběrných míst a stále tak platí harmonogram pokrytí všech odběrných míst do konce roku 2024,“ sdělil generální ředitel společnosti OVAK Vojtěch Janoušek.

Voda z vodovodního řadu na Ostravsku splňuje všechny zákonné normy pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak dokonce limity pro tzv. kojeneckou vodu. Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám. Ztráty vody dosáhly v roce 2019 historického minima 1,77 milionu m3, což činí 10,19 procenta z vody realizované.