OVAK zkouší tzv. nanotechnologie

Pozadí hlavičky stránky

2019 - Společnost Ostravské vodárny a kanalizace (dále OVAK) prostřednictvím dodavatele fy NANO Zone testuje jako první v Evropské unii použití tzv. nanotechnologií v oblasti distribuce pitné vody. Mimořádná aplikace oxidu titaničitého na bázi nanotechnologie má za cíl ověřit efekt a spolehlivost nanonástřiku ve vztahu na hygienickou stabilizaci vody. Test probíhá ve vodojemu v Ostravě-Hošťálkovicích a vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní test, je komora vodojemu striktně izolována od vodovodní sítě a distribuce vody odběratelům. Primárním cílem projektu, po dobu kterého bude rok prováděn na základě rozborů monitoring kvality vody, je získat poznatky pro případné nasazení aplikace v distribuci pitné vody. Na projektu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se mj. podílí i odborníci z Vysoké školy Báňské-Technické univerzity a Ostravské univerzity.

OVAK je společnost známá svým inovativním přístupem v řešení problematiky vodárenství. Jeden z jejich posledních projektů, „Dálkový monitoring vodoměrů,“ byl v roce 2017 oceněn v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost“ pro jeho významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. Republikové prvenství získala společnost i nasazením ojedinělé zahraniční technologie „Ice pigging“, určení k čištění vodovodního potrubí směsí ledu a kuchyňské soli, které je přibližně 1.000x účinnější než jiné technologie v této oblasti. Své přední místo v hledání a aplikování moderních technologií, které zlepšují kvalitu vody a služeb pro obyvatelstvo Ostravy, společnost potvrzuje i zapojením se do prvního testu v EU, který má ověřit možnosti využití speciálních nátěrů na bázi nanotechnologie v oblasti distribuce pitné vody. Nanotechnologie je obor, jehož principem je cílená manipulace s jednotlivými atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi, nebo objekty složené z jednotlivých atomů. V případě vodárenské aplikace jde o použití nátěru s obsahem titanu, za jehož přítomnosti vzniká např. aktivní kyslík, který spaluje organickou hmotu a zlepšuje tak kvalitu vody. „Nanotechnologie je poměrně mladý, ale progresivní obor. My se podílíme na výzkumu, jakým způsobem mohou nanočástice pomoci ve vodárenství a nakolik je jejich využití efektivní a bezpečné,“ sdělil generální ředitel OVAK, a.s. Ing. Vojtěch Janoušek.