Environmentální zodpovědnost

Se životním prostředím je nerozlučně spjata již hlavní činnost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – výroba a dodávka pitné vody do většiny domácností na území města Ostravy a zároveň její odkanalizování a následné čištění. OVAK a.s. tak i v rámci své strategie považuje za prioritu snižovat dopad své činnosti na životní prostředí, a to všemi dostupnými technologiemi i hledáním dalších možných cest. Proto již dlouhodobě uplatňujeme integrovaný systém managementu, jehož součástí je systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2004.

V praxi je to například oblast nakládání s energiemi. Pod tímto názvem se skrývá souhrn činností a opatření, která spočívají zejména v efektivním využívání přírodních zdrojů s vazbou na energetické úspory. Praktickým příkladem je instalace energeticky úsporných čerpadel na úpravnách pitné vody a čistírnách odpadních vod. Výrobou elektrické energie z alternativních zdrojů snažíme aktivně snižovat znečištění ovzduší - například hydroelektrárna v Muglinově využívá průtokového potenciálu vody z přivaděče Krmelín-Hladnov-Muglinov. Roční výroba energie se pohybuje okolo 25-30 MWh.

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě – Přívoze je náročné vodohospodářské dílo. Kromě hlavní činnosti, kterou je čištění odpadních vod, jsou pozoruhodné i další aktivity související se zpracováním odpadu – odpadních kalů, které vznikají separací pevných podílů při čištění odpadních vod. Z čistírenských kalů se při jeho anaerobní stabilizaci uvolňuje bioplyn, který se skladuje v plynojemu a následně spaluje v kogeneračních jednotkách. Výsledkem procesu je výroba elektrické energie, která je dále dodávána do rozvodné sítě. Sekundárně pak vzniká odpadní teplo, které se dále používá pro vytápění provozních objektů. Bioplyn se v minulosti spaloval v kotlích pro výrobu tepla či bez užitku ve zbytkových hořácích. V současné době jsme dosáhli více než poloviční soběstačnosti ve spotřebě elektrické energie a úplné ve spotřebě energie tepelné.