110 let od zprovoznění Úpravny vody Ostrava-Nová Ves

2018 - „Zastávka Nová Ves – vodárna“ – toto hlášení můžete dnes slýchávat v běžném hlášení trasy v dopravních prostředcích v Ostravě. Vodárna se stala běžným pojmem v jejím místopisu. Málokdo však tuší, co se za tímto názvem či pojmem ve skutečnosti skrývá.

Zastavme se i my na malou chvíli….

Vodárna v Ostravě - Nové Vsi slaví 110 let od zahájení jejího provozu. To je vhodná příležitost si v krátkosti připomenout její základní historické mezníky a její význam.

Vodárna byla uvedena do provozu roku 1908 v místech dnešní křižovatky ulic 28. října a Plzeňská. Jímání vody probíhalo v okolí ale již dříve - první zmínky jsou zaznamenány okolo roku 1885. Avšak ke vzrůstajícím nárokům na množství a kvalitu pitné vody již původní systém jímání a původní vodárna naprosto nevyhovovala. Autorem nového technického řešení stávající vodárny byl Ing. Ulrich Huber z Liberce, který využil své znalosti z analogie a zkušeností z budování obdobných úpraven v zahraničí. Architektonický projekt vypracoval František Fiala, který budovy vodárny navrhnul v kombinaci režného a hrázděného zdiva. 

Navržená a posléze realizovaná vodárna s kapacitou 10 000 m3 (115 l/s) vyrobené pitné vody za den sestávala ze dvou od sebe vzájemně oddělených budov strojovny a odželezovací stanice. Původně byla voda jímána tzv. násoskovým (podtlakovým) systémem z desítek studní na prameništi Ostrava - Nová Ves. Ve strojovně byla umístěna odstředivá čerpadla s výtlačnou výškou 17 m pro čerpání vody ze sběrné studny na odželezovací stanici a dále pístová čerpadla s dopravní výškou 54 m čerpající upravenou vodu nově vybudovaným výtlačným potrubím o průměru 500 mm, v délce 7 km, do rovněž nově vybudovaného zemního vodojemu v Muglinově o kapacitě 2 500 tis. m3. Odtud byla voda rozváděna do spotřebiště. Odželezovací stanice byla vybavena soustavou 4 tzv. lískových skrápěčů, kde probíhalo její provzdušnění. Následně odtékala do 6 filtračních komor s náplní štěrkopísku, a pak vyčištěná do komor na čistou vodu. Zajímavostí bylo, že napětí v síti vodárny bylo 1800V a 33 1/3Hz, neboť elektrickou energii dodávala těžařská společnost Marie – Anna, ale i např. to, že součástí stavby vodárny byla železobetonová lávka přes řeku Ostravici, která mimo uložení zdvojeného potrubí s ohledem na možnost poruch, řešila velmi vkusně i přechod pro pěší.

V průběhu desetiletí se areál vodáren dále rozrůstal. Ve dvacátých, padesátých a sedmdesátých letech minulého století proběhly největší rekonstrukce. Z 50. a 70. let také pochází většina dnes už převážně zastaralého zařízení. Jeho postupnou obnovu poznamenala katastrofální červencová povodeň roku 1997, kdy voda z řeky Odry areál úpravny zcela zatopila a způsobila řadu škod i na prameništích Ostrava - Nová Ves a Dubí. Tato dodávají surovou vodu k úpravě na úpravnu. Nicméně se podařilo opětovně vodárnu zprovoznit již po 4 měsících usilovné práce všech zaměstnanců vodárny a spolupracujících externích firem.

Další významná rekonstrukce technologického zařízení a budov je v současnosti připravována a její realizace je v plánu v následujících letech.

V současnosti je jímání podzemní vody k její další úpravě na úpravně realizováno pomocí ponorných čerpadel ze studní o hloubkách cca 35 – 45 m ze dvou již zmíněných pramenišť Dubí a Ostrava - Nová Ves. Technologie úpravy vody je dvoustupňová, a to z důvodu zvýšeného obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové podzemní vodě. Vodárna v Ostravě - Nové Vsi zásobuje vodou Moravskou Ostravu a Přívoz, Muglinov, část Svinova a část Poruby (ve směsi s pitnou vodou upravovanou z přehrady Kružberk a dodávanou prostřednictvím Ostravského oblastního vodovodu). Dohromady tak pokrývá zhruba 30 % potřeby pitné vody ve městě.

Úpravna vody Ostrava - Nová Ves je dodnes největší a nejvýznamnější úpravnou vody na území města Ostravy. Její kapacita činí 200 l/s, což pro vaši představu znamená naplnění běžné vany za jednu sekundu. Pro zásobování Ostravy je existence úpravny důležitou strategickou rezervou a chcete-li i pilířem ostravského vodárenství nejen pro případy nenadálých událostí.

Pitná voda vyrobená na ÚV Ostrava – Nová Ves pochází z podzemních zdrojů a je přirozeně bohatá na minerály, které jsou nepostradatelné pro lidský organismus.

V areálu úpravny bylo v roce 2017 otevřeno vodárenské muzeum „Historie ostravského vodárenství – Babylon“, jehož hlavním tématem je historie ostravského vodárenství a které je veřejně přístupné.

V roce 2008 vyhlásilo zastupitelstvo města Ostrava Úpravnu vody v Ostravě – Nové Vsi a prameniště pitné vody Nová Ves a Dubí za strategický zdroj. V témže roce se areál Úpravny vody Ostrava – Nová Ves stal rovněž památkově chráněným.

Co více si dnes přát?

Aby zákazník byl vždy s naší pitnou vodou spokojený, neboť stále platí a platit bude „náš zákazník, náš pán“; aby voda tekla kde má, v dostatečném množství a kvalitě, a aby ji všichni ze všech sil chránili.

Voda je přece život!!!