Ostrava má i nadále jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR

Cena pro vodné a stočné včetně DPH bude oproti loňskému roku od 1. 1. 2022 vyšší o 3,80 Kč

Cena pro vodné a stočné včetně DPH bude oproti loňskému roku od 1. 1. 2022 vyšší o 3,80 Kč (tj. o 4,5 %). Jeden m3 vody včetně stočného pro rok 2022 bude stát včetně DPH 88,46 Kč ve srovnání s cenou 84,66 Kč v letošním roce. Zvýšení ceny představuje pro průměrného spotřebitele v Ostravě vyšší měsíční výdaje za vodné a stočné pouze o 10,74 Kč.
„Současná ekonomika se vyznačuje, mimo jiné, růstem nákladů, z nich většinu nemůžeme nijak ovlivnit. Jde především o energie, materiál a nakoupenou vodu. Proto musíme tato fakta promítnout v nezbytné míře i do ceny vody pro spotřebitele. Odpovídá to ekonomické realitě doby, ve které žijeme. I přes to zůstává cena vody v Ostravě jako jedna z nejnižších ve všech krajských městech,“ sdělil statutární ředitel OVAK Petr Konečný. Dalšími faktory ovlivňující cenu vody jsou náklady na mzdy a nájemné infrastruktury, které platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) městu Ostrava. Statutární město Ostrava z něj financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury.
Úhrada nájemného městu Ostrava není jediným způsobem, kterým společnost OVAK přispívá ke zlepšování vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. „Prostředky vynaložené OVAK na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2022 budou minimálně ve výši 428 mil. Kč, z toho 311 mil. Kč bude uhrazeno prostřednictvím nájmu, zbylá část formou oprav financovaných společností OVAK. Kromě již zmíněného nájemného a oprav zajišťovaných dodavatelským způsobem, provádí společnost OVAK také údržbu a další opravy vodohospodářské infrastruktury vlastními zaměstnanci. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou navíc plánovány investice do provozního majetku společnosti za více než 30 miliónů korun,“ přiblížil plány na další rok statutární ředitel OVAK Petr Konečný.

Společenská odpovědnost
Aktivity OVAK jsou nedílnou součásti města Ostrava a jeho obyvatel za všech okolností. Současná doba vyznačující se ekonomickou nestabilitou donutila mnoho korporací snížit výdaje na oblast společenské odpovědnosti (CSR). Na to doplácejí především kulturní zařízení, zájmové spolky nebo neziskové organizace, které přišly v tomto roce o finanční podporu partnerů a sponzorů, protože v souvislosti s koronavirovou krizí bylo mnoho akcí zrušeno. OVAK, který dlouhodobě oblast CSR podporuje, si plně uvědomuje, jak je důležité, i v této době zůstat městu Ostravě a jeho obyvatelům nablízku. „Víme, že současná situace vytváří existenční tlak zejména na kulturu a další neziskové aktivity, proto se snažíme pomáhat v obdobné míře, tak jako v jiných letech částkou přesahující 1 mil. Kč,“ dodal Petr Konečný.

Smart metering - chytré měření vody
Dálkové odečty vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů“ – aktuální stav nainstalovaných vodoměrů je 20 000 ks. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu, tj. 33 191 vodoměrů. Projekt má obrovský potenciál, který jsme si ověřili i v době protipandemických opatření. Jednou z řady výhod je maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, dále pohodlí pro zákazníka a možnost pro naši společnost rychle odhalit nestandardní situace na síti,“ doplnil Petr Konečný.

Obecné informace o společnosti OVAK
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města pitnou vodu, která je přibližně z 60 % nakupována z povrchových zdrojů a 40 % tvoří vlastní produkce na úpravnách vody z podzemních zdrojů převážně na území města. Vodovodní síť v délce 1 067 km, dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro všechny ostatní zejména průmyslové zákazníky. Odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 918 km a jsou čištěny na celkem 7 čistírnách odpadních vod, z nichž největší je Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze, která zabezpečuje čištění 98,44 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava.