Největší vodárna v Ostravě aneb Význam podzemních vod

Věděli jste, že 40% produkce pitné vody v Ostravě je vyráběno z podzemních zdrojů? Že naše Úpravna vody v Ostravě - Nové Vsi je největší a nejvýznamnější úpravnou vody na území Ostravy? A že od roku 2008 prohlásilo ministerstvo kultury ČR areál za kulturní památku?

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. OVAK dodává do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je přibližně z 60 % nakupována z povrchových zdrojů a zbývajících 40 % produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů.

Úpravna vody Ostrava-Nová Ves je dodnes největší a nejvýznamnější úpravnou vody na území města Ostravy. V roce 2008 prohlásilo ministerstvo kultury ČR areál úpravny za kulturní památku.

Další menší úpravny vody jsou například ve Staré Bělé a Zábřehu, dále v Bartovicích, či na hranici Bartovic a Vratimova. Všechna voda dodávaná těmito úpravnami pochází z podzemních zdrojů a je přirozeně bohatá na minerály, které jsou nepostradatelné pro lidský organismus. Voda z podzemních zdrojů na území města je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů.

Dnes je podzemní voda k úpravě na Úpravnu vody v Ostravě-Nové Vsi dodávaná ze dvou pramenišť Dubí a Nová Ves v průměrném množství 200 l/s. Jímání podzemní vody na prameništích Ostrava-Nová Ves a Dubí se děje trubními studnami z hloubek zhruba do 35 až 50 m. Vydatnost jednotlivých studní je v rozmezí 5 až 40 l/s.

Historie vodního zdroje v Ostravě-Nové Vsi a navazující Úpravny vody Ostrava-Nová Ves sahá až k roku 1908. Za tuto dobu byly technologie zajišťující dostatek kvalitní vody pro centrální část Ostravy, Mariánské Hory, Přívoz, spodní tlakové pásmo Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy-Poruby, mnohokrát modernizovány tak, aby vyhovovaly požadavkům zásobovaní vodou 3. největšího města v České republice. Do modernizace bylo za posledních 5 let investováno více než 63 mil Kč.

I když současná filtrace vyhovuje všem potřebným normám, přechází společnosti, které zajištují vodu pro moderní světové metropole, na tzv. dvoustupňovou filtraci. Druhý stupeň filtrace pomocí otevřených filtrů přes granulované aktivní uhlí (GAU) umožňuje odstranění pesticidů, mikropolutantů (farmak) a zlepšuje organoleptické vlastnosti vody. Je to investice do budoucnosti pro další zlepšení kvality pitné vody, připravenosti na možné zpřísnění legislativy týkající se ukazatelů kvality pitné vody či případného zhoršení kvality surové vody. Ostrava se touto investicí zařadí mezi progresívní metropole starající se o kvalitu pitné vody. Projektu „Úpravna vody Ostrava-Nová Ves, dvoustupňová filtrace“ předcházely průzkumné práce a architektonická a objemová studie. Projekční práce byly zahájeny v roce 2019. V současnosti je projekt ve fázi před vydáním stavebního povolení a po jeho vydání budou započaty práce na dokumentaci pro provádění stavby. Cena stavby je dle rozpočtových nákladů z dokumentace pro vydání stavebního povolení 796 mil. Kč. Realizace rekonstrukce se podle aktuálních reálných odhadů plánuje na období 2026-2029.
V letošním roce již bude zahájena předsunutá postupná rekonstrukce dvou tzv. sedimentačních nádrží, které rovněž tvoří jeden ze stěžejních stavebních kamenů úpravárenského procesu zdejší úpravny vody.

V areálu úpravny bylo v roce 2017 otevřeno vodárenské muzeum „Historie ostravského vodárenství – Babylon“, jehož hlavním tématem je historie ostravského vodárenství a které je veřejně přístupné na základě rezervace prohlídky v rezervačním systému na stránkách www.ovak.cz. Přijďte se podívat.