Havarijní oprava zatrubnění drobného vodního toku v Ostravě-Petřkovicích

Vážení občané Petřkovic a okolních obcí, dovolte, abychom Vás informovali o průběhu, harmonogramu opravy a následných nutných dopravních omezeních, která budou s opravou spojená.

Info tabule modernizace

Popis situace:

Objednavatelem i investorem opravy je statutární město Ostrava. Jde o havarijní opravu na majetku města. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. byly městem vybrány jako zhotovitel.

Petřkovický potok s číslem hydrologickým pořadím 2-02-04-002 a celkovou délkou 3,75 km je od roku 2005, a to rozhodnutím ministerstva zemědělství ČR, svěřen do správy dvou provozovatelů – Lesy ČR a OVAK a.s. Petřkovická část potoka v délce 650 m, tj. od zaústění Petřkovického potoka do „Ludgeřovického potoka“ až po propustek pod tzv. novou Hlučínskou ulicí, již na území Ludgeřovic, provozuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK a.s.“).  Zbylou část 3100 m, tekoucí až z Ludgeřovické kaskády rybníků a na ně navazující drobné vodní toky z části Bobrovníků, spravuje správce toku - Lesy ČR.

Správcovství znamená udržovat koryto průtočné, vyjadřovat se k napojení nových zdrojů, monitorovat vodní tok a případně čistit zanesené koryto. Samotné koryto a také břehové části však již nejsou předmětem správy, resp. nejsou vlastnicky správou dotčeny, tzn. že vlastník pozemku není zároveň vlastník vodního toku a naopak. Zatrubnění, které prochází středem Petřkovic ulici Hlučínskou, v délce cca 370 m, je samostatným stavebním celkem, který od roku 2013 nabylo v rámci nalezeného majetku do svého vlastnictví statutárního města Ostrava a svěřilo ho do správy místně příslušnému úřadu městského obvodu Petřkovice. Historie zatrubnění, tj. jeho samotná realizace, ale sahá dle kronikářů až do roku 1911.

Samotné zatrubnění tak má přesně 111 let a své výročí oslaví zaslouženou opravou, která má prodloužit jeho životnost minimálně o dalších 111 let, aby sloužilo nejenom obyvatelům Petřkovic, ale všem, kteří touto obcí projíždí.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1: Zatrubnění Petřkovického potoka v roce 1911 vytvořilo prostor pro další rozvoj obce.

Poté co se statutární město Ostrava stalo vlastníkem zatrubnění Petřkovického potoka, byla ve spolupráci úřadu městského obvodu Petřkovice a OVAK a.s. provedena pasportizace zatrubnění a posouzen jeho technický stav. Z důvodu jeho zhoršujícího se stavu bylo odborné firmě následně zadáno provedení posudku jeho celkového stavu a statické únosnosti. Ze závěrů jednoznačně vyplynulo, že jeho oprava je nezbytná, v opačném případě, že může dojít ke škodám na majetku, ale i zdraví osob.

Bez zbytečného odkladu byly proto zahájeny práce na projektové dokumentaci, aby v krátkém čase mohl být navržen realizovatelný projekt.

FOTO 2: Degradace stěn zatrubnění potoka, prověšení stropu a silná hloubková koroze ve výztužích nosných konstrukcí.

Projekt, který bude nyní opravu řešit, je velmi stavebně náročný a vyžádá si kompletní uzávěru celé ulice Hlučínské,  v místě od ulice Hraniční (počátek obce Ludgeřovice) až po náměstí v obci. Uzavřena a zcela neprůjezdná, a to v obou pruzích, bude ta část, která se bude aktuálně opravovat. Nebude možný průjezd ani veřejné, ani osobní dopravy. Průjezd bude zajištěn jen pro vozidla integrovaného záchranného systému. Důvodem je složitá a náročná pokládka speciálních velkoprofilových betonových bloků, které se budou za pomocí speciální kotvící techniky postupně ukládat do stávající trasy zatrubněného potoka. Stavba se také bude muset vypořádat s klimatickými podmínkami, průtokem potoka a převáděním těchto vod. Řešit se budou rovněž přeložky sítí, které budou stavbou dotčeny.

Předpokládaný harmonogram opravy:

3. 10. 2022 - zahájení opravy, tzn. příprava území a pasport okolí pro zajištění dokumentace výchozího stavu.

Od druhé poloviny měsíce října by měla být zahájena první pokládka betonových bloků. Oprava části zatrubnění v ulici Hlučínská by měla být dokončena do konce roku 2022 a s tím by měla být ukončena i výluka městské hromadné dopravy.

V lednu 2023 by, dle klimatických podmínek, mělo proběhnout dokončení opravy až k Ludgeřovickému potoku, kde Petřkovický potok končí.

Povrchy budou nad opravenou částí provedeny až v měsících s příznivými klimatickými podmínkami, předpokládáme v květnu 2023.

Režim stavby:

Práce na stavbě budou probíhat tak, aby přilehlé nemovitosti nebyly obtěžovány nadměrným hlukem v dobách odpočinku a klidu.

Stavební práce budou probíhat:

Pondělí až pátek od 7:00 hod. do 18:00 hod.

Sobota od 8:00 hod. do 16:00 hod. (jen dle potřeby a v závislosti na rychlosti realizace stavby).

Neděle bude v režimu technologické přestávky.

Nejen v neděli, ale i mimo uvedené časy bude vždy probíhat technologická přestávka, např. pro vytvrzení podkladu či betonáže předchozích úseků, aby čas určený stavbě byl maximálně využit a stavba proběhla co nejrychleji. Doba, kdy na stavbě nebude pohyb ani těžké techniky ani pracovníků, bude opět využita k nezbytným technologickým procesům, které není žádoucí uspěchat s ohledem na kvalitu díla.

Dopravní výluka:

Zmíněné dopravní omezení sebou nese i výluku městské hromadné dopravy. Výluka bude díky nadstandardnímu přispění Dopravního podniku města Ostravy zmírněna vhodným posílením linky č. 52, která v doplněné trase mezi ul. Křižíkovou a zastávkou u Zahrádkářů bude pokrývat chybějící spoje č. 56, 67 a 68. Tyto spoje budou ul. Hlučínskou v Petřkovicích objíždět již od Ludgeřovic a jedinou zastávkou v Petřkovicích bude zastávka „U Jana“, kde bude možné přestoupit na posílenou linku č. 52. Mimo dopravní špičku bude doplněn spoj 56X, který bude zajíždět v tzv. závleku skrze „Novou Hlučínskou“ zpět k Motelu Taxi a poté zpět ke kostelu v Ludgeřovicích, kde se opět napojí na svou trasu. Přibude také vsunutá náhradní autobusová doprava dle stanovených jízdních řádů, a to v trase Ludgeřovice kostel – Motel Taxi a zpět.

Opravu zatrubnění Petřkovického potoka bude na základě uzavřené smlouvy pro statutární město Ostrava, které je investorem této finančně náročné opravy, realizovat společnost OVAK a.s. Všechny informace o průběhu stavby budou rovněž poskytovány Úřadu městského obvodu Ostrava-Petřkovice.

Na stavbě a na přilehlých veřejných prostorách budou také umístěny informační cedule s kontakty na konkrétní osoby zajišťující stavbu včetně aktuálních informací, budou-li odlišné od původního sdělení.

Pevně věříme, že společně s vaším pochopením a odpovědným přístupem, respektující dopravní značení a objízdné trasy, tuto náročnou opravu zvládneme co nejrychleji.

Bezpečnost vás občanů je pro nás prvořadá!

 

Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup.

Ing. Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK a.s.