Chcete stavět nebo rekonstruovat a potřebujete kladné vyjádření vodáren?

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) se z pozice provozovatele vodovodů a kanalizací vyjadřuje ke stavebním záměrům na území města Ostravy.

Vyjadřování, posouzení podané žádosti se stanovením podmínek pro stavbu a zpracování vyjádření, zajišťuje oddělení dokumentace ve spolupráci s dalšími odbornými útvary. Lhůta pro vydání vyjádření je 30 dní.

Jak předejít nesouhlasnému vyjádření či vrácení předložené projektové dokumentace k dopracování?

Před zahájením projektových prací doporučujeme stavebníkům (projektantům) vždy ověřit existenci provozovaných sítí prostřednictvím webové aplikace a zajistit si vyjádření společnosti OVAK k možnosti napojení na vodovod či kanalizaci.

Z hlediska nakládání s vodami je dobré si přečíst tzv. vodní zákon (Zákon č. 254/2001 Sb.), který pro stavebníky stanovuje povinnosti a priority pro zneškodňování odpadních a omezení odtoku srážkových vod při provádění staveb, jejich změn nebo změn jejich užívání. Tyto povinnosti je nutno v projektech respektovat. Odtok srážkových vod do jednotné kanalizace je až poslední možností, vždy přednostně zvažte akumulaci dešťové vody s jejím následným využitím. Šetříte tím dlouhodobě nejen vlastní kapsu, ale pomáháte i přírodě.

U nově navrhovaných vodovodů či kanalizací pro veřejnou potřebu s napojením na sítě v provozování společnosti OVAK si vždy ujasněte budoucí majetkoprávní vztahy k navrhované síti, a to i s ohledem na následné technické řešení. Stavby vodovodů a kanalizací vždy doporučujeme předjednat na výrobním jednání v sídle OVAK, a to před zpracováním projektové dokumentace a jejím předložení k vyjádření.

Na webových stránkách OVAK jsou k dispozici dokumenty a formuláře, které doplňují a upřesňují specifické požadavky k zákonným normám, využijte je! Stavebníci a realizační firmy nesmí zapomenout na povinnost vytyčení sítí před zahájením stavby.

Vaše stavební záměry můžete osobně projednat v Zákaznickém centru OVAK a.s., na ul. Nádražní.