Kanalizace

Kanalizační sítě

Použitá, znečištěná voda, vylitá do umyvadla, toalety či sprchy se odvádí do čistírny odpadních vod. Odpadní vodu je nutné  odvést a vyčistit, aby nedocházelo ke znehodnocování životního prostředí. Uvědomme si dopad svého jednání, pokud do vody, která opouští naši domácnost, vyhazujeme či splachujeme odpad, který do kanalizace nepatří. Přes jednotlivé domácí kanalizační přípojky je do veřejné kanalizace možné vypouštět výlučně splaškové vody ze sociálních zařízení, dřezů a koupelen.

Ve vyspělých městech  se můžeme setkat se třemi typy kanalizací:

  • Splašková kanalizace, která slouží pouze k odvádění splašků. Do této kanalizace nesmí být odváděny dešťové vody, což by se v opačném případě mohlo projevit zatopením níže položených nemovitostí zejména při přívalových deštích.
  • Jednotná kanalizace, kterou mohou být odváděny splašky i dešťové vody.
  • Dešťová kanalizace, která slouží pouze k odvádění dešťových vod ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch. Vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace je zakázáno.

V případě, že si nejste jisti, na jaký typ kanalizace je napojena vaše domácnost, je to možné zjistit ve vaší Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.