OVAK Newsletter 01/2021

Vyhledávání úniku vody pomocí satelitu, Chcete stavět nebo rekonstruovat a potřebujete kladné vyjádření vodáren?, Jdete na přepážku? Jdete na pokladnu? Nemusíte!, 125 let zásobování Slezské Ostravy z veřejného vodovodu, Hledej pramen vody – ekologická soutěž, která baví a vzdělává, slaví 20 let, Léto s OVAKem

Ztráty vody pohlídá satelit

Vyhledávání úniku vody pomocí satelitu

Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. věnuji této oblasti dlouhodobou pozornost s cílem zajištění kvalitní vody pro obyvatele města Ostrava a trvalé snižovaní ztrát vody v trubní síti. V roce 2020 dosáhly historického minima 1,5 milionu m3, což představuje jen 9,27 procenta z vody realizované. Nové technologie umožnují jít v péči o infrastrukturu ještě dále, a proto OVAK připravuje s dodavatelem pilotní projekt, který umožní satelitní vyhledávání skrytých úniků vody ve vodárenské infrastruktuře Ostravska.
 

Nová metoda satelitního vyhledávání skrytých úniků vody technologií UTILIS je založena na vyhledávání úniku vody pomocí satelitní analýzy určené lokality za využití technologie japonského vesmírného programu JAXA a satelitu ALOS – 2. Družice monitoruje zemský povrch z výšky 628 km pomocí mikrovlnného paprsku. UTILIS pak data pomocí složitých vzorců přepočítá a zobrazí potenciální místa úniku vody ze sítě. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokážou rozlišit typ vody, zda se jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu povrchu. Vyhodnocení snímků trvá v řádu jednotek dnů.

Projekt bude realizován prostřednictvím brněnské firmy Radeton. Výstupem je určení míst, která byla z vesmíru identifikována jako podezřelá z výskytu pitné vody pod povrchem. Prověřením těchto míst se násobně zvyšuje efektivita pátracích týmů, protože pozornost je zaměřena přímo na místa s výskytem úniků.
Detailní mapové výstupy s vytipovanými místy (čtverce 100 x 100 m) následně fyzicky prověří pracovníci monitoringu OVAK, lokalizují přesné místo poruchy, aby mohla být neprodleně opravena.
Společnost UTILIS na základě zpětné vazby a poskytnutí informací o úspěšnosti dohledání úniků optimalizuje proces vyhodnocování satelitních snímků. V rámci pilotního projektu bude satelitem nasnímkována oblast pokrývající 500 km potrubí a dodavatel předá 30 míst s pravděpodobným únikem vody. „V současné době probíhá příprava podkladů pro snímkování a jednání s dodavatelem. V případě úspěšnosti celého projektu, včetně jeho finanční efektivity, bude zváženo pokrytí družicovým mappingem celé vodárenské sítě na Ostravsku v délce přes 1000 km, s kompletním počtem podezřelých bodů úniků. Termíny zahájení a ukončení jsou nyní předmětem jednání,“ sdělil Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel OVAK.
 

Chcete stavět nebo rekonstruovat a potřebujete kladné vyjádření vodáren?

OVAK se z pozice provozovatele vodovodů a kanalizací vyjadřuje ke stavebním záměrům na území města Ostravy. Vyjadřování, posouzení podané žádosti se stanovením podmínek pro stavbu a zpracování vyjádření, zajišťuje oddělení dokumentace ve spolupráci s dalšími odbornými útvary. Lhůta pro vydání vyjádření je 30 dní.

Jak předejít nesouhlasnému vyjádření či vrácení předložené projektové dokumentace k dopracování? Před zahájením projektových prací doporučujeme stavebníkům (projektantům) vždy ověřit existenci provozovaných sítí prostřednictvím webové aplikace a zajistit si vyjádření společnosti OVAK k možnosti napojení na vodovod či kanalizaci.
 

 

Z hlediska nakládání s vodami je dobré si přečíst tzv. vodní zákon (Zákon č. 254/2001 Sb.), který pro stavebníky stanovuje povinnosti a priority pro zneškodňování odpadních vod a omezení odtoku srážkových vod při provádění staveb, jejich změn nebo změn jejich užívání. Tyto povinnosti je nutno v projektech respektovat. Odtok srážkových vod do jednotné kanalizace je až poslední možností, vždy přednostně zvažte akumulaci dešťové vody s jejím následným využitím. Šetříte tím dlouhodobě nejen vlastní kapsu, ale pomáháte i přírodě.

U nově navrhovaných vodovodů či kanalizací pro veřejnou potřebu s napojením na sítě v provozování společnosti OVAK a.s. si vždy ujasněte budoucí majetkoprávní vztahy k navrhované síti, a to i s ohledem na následné technické řešení. Stavby vodovodů a kanalizací vždy doporučujeme předjednat na výrobním jednání v sídle OVAK, a to před zpracováním projektové dokumentace a jejím předložení k vyjádření.

Na webových stránkách OVAK a.s. jsou k dispozici dokumenty a formuláře, které doplňují a upřesňují specifické požadavky k zákonným normám, využijte je! Stavebníci a realizační firmy nesmí zapomenout na povinnost vytyčení sítí před zahájením stavby.
Vaše stavební záměry můžete osobně projednat v Zákaznickém centru OVAK a.s., na ul. Nádražní.
 

Jdete na přepážku? Jdete na pokladnu? Nemusíte!

Zákaznické centrum je opět otevřené pro veřejnost, přesto Ostravské vodárny a kanalizace a.s. doporučují svým zákazníkům přednostně využívat nástroje eKomunikace.

Chcete více informací o svém odběrném místě, tj. o vystavených fakturách, platbách nebo odečtech vodoměrů? Potřebujete změnit zasílací a kontaktní údaje, upravit četnost a výši záloh, zadat samoodečet - stav vodoměru? Aktivujte si Zákaznický účet.
 

Chcete mít svou spotřebu vody pod kontrolou? Opět si aktivujte Zákaznický účet a jeho prostřednictvím získáte přehledné informace.

 

Chcete platit pohodlně, bezpečně a jednoduše? Využívejte platební nástroje.

Není Vám lhostejná příroda? Nechte si zasílat faktury na Vámi uvedenou elektronickou adresu jako přílohu e-mailové zprávy.


Nemáte čas si svou spotřebu vody kontrolovat? Požádejte si o zasílání Upozornění.


Víte, že zajišťujeme projekční činnost, provádíme stavební práce, kanalizační a vodárenské služby, rozbory vody, analyzujeme vzorky, prodáváme vodárenský materiál? Poptejte služby on-line prostřednictvím elektronického Poptávkového formuláře.


Uvažujete, že budete stavět a nevíte kde vede vodovod a kanalizace? Požádejte o vyjádření k existenci sítí.


Vaše požadavky, podněty a dotazy vyřídíme také telefonicky prostřednictvím zákaznické linky 848 100 700 nebo zaslané písemnou formou e-mailem info@ovak.cz, prostřednictvím datové schránky číslo: n8ccgg9, případně na adresu OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
Více na www.ovak.cz


Sledujte nás na sociálních sítích: Facebook, Instagram

 

125 let zásobování Slezské Ostravy z veřejného vodovodu

V roce 1830 byla v Ostravě-Vítkovicích založena Rudolfova huť a v roce 1847 dojela Severní dráha Ferdinandova až do Ostravy, která tak, v tehdejším Rakousku-Uhersku, nabyla na velké důležitosti. Rychlý rozvoj železnice a výroby železa podněcoval těžbu uhlí, a to vše mělo za následek, že se zásadně mnohonásobně navyšoval počet obyvatel všech obcí přilehlých k Ostravě a Ostravy samotné. Začal růst potřeby vody, a proto se každá obec snažila postarat o dostatek této cenné tekutiny, která je v mnoha případech limitujícím činitelem rozvoje lidské společnosti. Podobně na tom byla i tzv. Slovanská Ostrava, od roku 1486 až do roku 1919 Polská Ostrava a následně Slezská Ostrava. V roce 1800 žilo v malé zemědělské vesničce 583 obyvatel a v roce 1870 měla už cca 9 tis. obyvatel. Od nepaměti byla lokalita zásobována pitnou vodou, údajně vynikající kvality, ze studny v údolí Burňa, odkud byla voda vedena dubovým potrubím k zámku a návrší nad ním. Zařízení bylo značně poruchové, zřejmě v důsledku dolování uhlí se voda ve studních postupně ztrácela a občané se museli postarat o řádný vodovod, na čemž se usneslo městské zastupitelstvo na schůzi v květnu 1893. Jak se čtenář dále dozví, je jedno, který se píše rok, chcete-li něčeho dosáhnout, pak jsou problémy stále velmi podobné…
Náklady na stavbu vodovodu se odhadovaly na 75 tisíc zlatých, které nebyla schopna obec uhradit z obecních přirážek. Proto bylo rozhodnuto, aby byla stanovena spotřební daň z nápojů, která se vybírala po dobu 18 let – 1 zlatý z 1hl piva a 3 zlaté z 1 litru pálených nápojů. Představený obce byl rovněž zmocněn požádat Slezský zemský výbor o souhlas k uzavření půjčky ve výši 70tis. zlatých. Jen pro představu, úředník si vydělal měsíčně cca 25 zlatých a zedník cca 35 zlatých. 100 kg brambor stálo 1,9 zlatých, máslo 1 kg 1,07 zlatých; víno 1 litr 0,15 - 0,30 zlatých; košile 1,45 - 2,75 zlatých a kalhoty 4 -9 zlatých.
 


 

Voda měla být jímána a přiváděna z lesů na katastru obce Vratimova. Z pramene bylo možno odebírat cca 400 m3 pitné vody za 24 hod. V roce 1894 zpracovala firma Ing. Karel Kress plány pro realizaci vodního díla a bylo zažádáno o stavební povolení. Dílo zahrnovalo položení potrubí v délce 10 631 m a náklad na stavbu se odhadoval již na 150 tis. zlatých. Stavba byla ještě téhož roku zadána firmě Kress. V prosinci 1894 pak Zemský výbor povolil uzavření půjčky na stavbu vodovodu ve výši 170 tis. zlatých s podmínkou, že bude do 20 let splacena v 7,5 % anuitách a úrok nepřesáhne 4,5 %. Zemská vláda povolila kladení potrubí v říšské silnici a v květnu 1895 bylo rozhodnuto postavit vodojem na jámě Trojici s kapacitou 200 m3 s možností rozšíření na 400 m3. Rovněž bylo rozhodnuto dodávku potrubí zadat nejlevnější nabídce, tj. Železárnám v Blansku. Bohužel, později se ukázalo, že blanenské potrubí nevyhovovalo a o nabídku byly požádány Vítkovické železárny. Dodávku parního čerpacího agregátu bylo schváleno zadat za 3450 zlatých firmě Elbertshagen – Glassner vč. „větrojemu“ za 100 zlatých. V červnu 1895 postoupil hrabě Wilczek místo pro výstavbu vodojemu na Jaklovci. V červenci 1895 bylo rozhodnuto kladení potrubí a zařízení nově navrhované čerpací stanice Na Zámostí zadat opět firmě Kress. Bylo rozhodnuto spojit centrální stanici pro elektrické osvětlení s čerpací stanicí.

 

Podzemní voda v lese Důlňák ve Vratimově byla zachycena z pramene jímacím zářezem (drenáží s děrovanými kameninovými troubami) dvěma jeho větvemi v délkách 10 a 15 m. Byly zaústěny do krátké podzemní štoly, která vyúsťuje do sedimentační jímky a odtud přes armaturní komoru vedla gravitačně potrubím průměru 125 mm do 400 m vzdáleného zemního vodojemu o obsahu 255 m3. Podzemní voda, jejíž vydatnost je proměnná v závislosti na dlouhodobém poměru vodních srážek v jejím povodí a pohybuje se podle dlouhodobého sledování od 5,4 do 10,7 l/s, nepotřebovala pro své původní naprosto bezvadné chemické vlastnosti, už žádných chemických úprav. Z vodojemu odtékala voda gravitačně potrubím průměru 150 mm do vodojemu u elektrárny Na Zámostí, vzdáleného cca 10 km. Trasa potrubí, stejně jako některé objekty, byly stavěny podle okamžitých změn a potřeb takříkajíc „za pochodu.“ Z gravitačního potrubí, které vedlo Jakubskou kolonií, byla vybudována odbočka do vodojemu u Jámy Jan Maria na Hranečníku. Vodojem v elektrárně Na Zámostí o obsahu 176 m3. Čerpací stanice byla umístěna v „Centrální stanici pro elektrické osvětlení“ – dá se předpokládat, že z úsporných důvodů vzhledem k tomu, že i obsluha byla spojena.

Z čerpací stanice Na Zámostí byla voda čerpána potrubím 125 mm do zemního vodojemu Jaklovec. Stavba čerpací stanice, stejně jako přívodního a výtlačného potrubí, byla zadána, jak jinak, firmě Kress. Součástí přivedení vody z Důlňáku do Slezské Ostravy se stala i stavba zemního vodojemu Jaklovec (dnes lokalita známa jako Hladnov) o obsahu 226 m3. Jednalo se o dvoukomorový betonový vodojem o rozměru 12 x 6 m.

Výstavbou vodovodu z Důlňáku ve Vratimově však snaha o zajištění dostatku pitné vody pro rozšiřující se město Polskou Ostravu a okolní obce neskončila. Naopak byly připravovány další kroky k získání pitné vody ze zdrojů v okolí.
 

Dnešní obvod Slezská Ostrava, který má necelých 21.000 obyvatel je dnes napájen především z úpravny vody Ostrava – Nová Ves (cca 30 %) a přivaděče OOV Krmelín - Hladnov – Muglinov (cca 70 %). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vyvíjí maximální snahu o efektivní a účelné zachování dědictví minulých generací v podobě podzemních zdrojů, o čemž svědčí i v nedávné minulosti realizovaná rekonstrukce vodního zdroje Důlňák z let 2009 až 2010 či rekonstrukce vodního zdroje Ještěrka 2 z padesátých let 20. století, která proběhla v letech 2011 - 2012. Zdrojů podzemních vod je nutno si vážit zejména též pro jejich nenahraditelnost z hlediska nouzového zásobování v případě různých havárií, ať již dálkových přívodních řadů, nebo všech jiných nepředvídaných ohrožení zdrojů povrchových vod, které v současnosti stále dodávají nadpoloviční množství pitné vody do města Ostravy.

 

Hledej pramen vody – ekologická soutěž, která baví a vzdělává, slaví 20 let

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný ekologický projekt, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. V novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů. Odměnou za splnění teoretických úkolů je zábavně soutěžní den s vyhodnocením na jednom z atraktivních míst Ostravy. Partnerem osvětového projektu je statutární město Ostrava.

O co hrajeme?
Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY 2021/2022 jsou oceněny hodnotnými cenami a finančními šeky v celkové hodnotě 35 000,- Kč.

A to není všechno! Souběžně soutěžíme v dalších čtyřech nominačních kategoriích. Během soutěže tak uvidíme, který z týmů má nejblíže k umění, vědě nebo k streamování videí.

Registrace týmů a více informací najdete na www.hledejpramenvody.cz

 

Léto s OVAKem

Na mnoha akcích je problém s dostupností kohoutkové vody v odpovídající kvalitě. Lidé si ji napouštějí na toaletách do již použitých kelímků či pet lahví. Řada akcí probíhá v průběhu parného léta, kdy je na plochách nedostatek stínu a žádná či minimální možnost osvěžení čistou vodou. Obě situace řeší OVAK FREE WATER ZONE. Vodní koncept je složen z VODOBARU a VODNÍ BRÁNY. Letošní novinkou je osvěžení formou VODNÍHO ANDĚLA, který se také objevil na festivalu pouličního divadla Cirkulum, v Ostravě-Porubě.Občerstvit se kohoutkovou vodou pak není problém u VODOBARU, který je přímo napojen na vodovodní řad. O správné nastavení a provoz zařízení se starají OVAK specialisté.

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Co měří více kilometrů?

1)
české dálnice

2)
síť vodovodního potrubí v Ostravě

3)
síť kanalizačního potrubí v Ostravě