OVAK Newsletter 01/2021

Ztráty vody pohlídá satelit - vyhledávání úniku vody pomocí satelitu

V roce 2020 dosáhly historického minima 1,5 milionu m3, což představuje jen 9,27 procenta z vody realizované. Nové technologie umožnují jít v péči o infrastrukturu ještě dále, a proto OVAK připravuje s dodavatelem pilotní projekt, který umožní satelitní vyhledávání skrytých úniků vody ve vodárenské infrastruktuře Ostravska.

Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. věnuji této oblasti dlouhodobou pozornost s cílem zajištění kvalitní vody pro obyvatele města Ostrava a trvalé snižovaní ztrát vody v trubní síti.​​​​​​

Nová metoda satelitního vyhledávání skrytých úniků vody technologií UTILIS je založena na vyhledávání úniku vody pomocí satelitní analýzy určené lokality za využití technologie japonského vesmírného programu JAXA a satelitu ALOS – 2. Družice monitoruje zemský povrch z výšky 628 km pomocí mikrovlnného paprsku. UTILIS pak data pomocí složitých vzorců přepočítá a zobrazí potenciální místa úniku vody ze sítě. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokážou rozlišit typ vody, zda se jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu povrchu. Vyhodnocení snímků trvá v řádu jednotek dnů.

Projekt bude realizován prostřednictvím brněnské firmy Radeton. Výstupem je určení míst, která byla z vesmíru identifikována jako podezřelá z výskytu pitné vody pod povrchem. Prověřením těchto míst se násobně zvyšuje efektivita pátracích týmů, protože pozornost je zaměřena přímo na místa s výskytem úniků.
Detailní mapové výstupy s vytipovanými místy (čtverce 100 x 100 m) následně fyzicky prověří pracovníci monitoringu OVAK, lokalizují přesné místo poruchy, aby mohla být neprodleně opravena.
Společnost UTILIS na základě zpětné vazby a poskytnutí informací o úspěšnosti dohledání úniků optimalizuje proces vyhodnocování satelitních snímků. V rámci pilotního projektu bude satelitem nasnímkována oblast pokrývající 500 km potrubí a dodavatel předá 30 míst s pravděpodobným únikem vody. „V současné době probíhá příprava podkladů pro snímkování a jednání s dodavatelem. V případě úspěšnosti celého projektu, včetně jeho finanční efektivity, bude zváženo pokrytí družicovým mappingem celé vodárenské sítě na Ostravsku v délce přes 1000 km, s kompletním počtem podezřelých bodů úniků. Termíny zahájení a ukončení jsou nyní předmětem jednání,“ sdělil Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel OVAK.

Chcete stavět nebo rekonstruovat a potřebujete kladné vyjádření vodáren?

OVAK se z pozice provozovatele vodovodů a kanalizací vyjadřuje ke stavebním záměrům na území města Ostravy. Vyjadřování, posouzení podané žádosti se stanovením podmínek pro stavbu a zpracování vyjádření, zajišťuje oddělení dokumentace ve spolupráci s dalšími odbornými útvary. Lhůta pro vydání vyjádření je 30 dní.

Jak předejít nesouhlasnému vyjádření či vrácení předložené projektové dokumentace k dopracování?

Před zahájením projektových prací doporučujeme stavebníkům (projektantům) vždy ověřit existenci provozovaných sítí prostřednictvím webové aplikace a zajistit si vyjádření společnosti OVAK k možnosti napojení na vodovod či kanalizaci.

Z hlediska nakládání s vodami je dobré si přečíst tzv. vodní zákon (Zákon č. 254/2001 Sb.), který pro stavebníky stanovuje povinnosti a priority pro zneškodňování odpadních vod a omezení odtoku srážkových vod při provádění staveb, jejich změn nebo změn jejich užívání. Tyto povinnosti je nutno v projektech respektovat. Odtok srážkových vod do jednotné kanalizace je až poslední možností, vždy přednostně zvažte akumulaci dešťové vody s jejím následným využitím. Šetříte tím dlouhodobě nejen vlastní kapsu, ale pomáháte i přírodě.

U nově navrhovaných vodovodů či kanalizací pro veřejnou potřebu s napojením na sítě v provozování společnosti OVAK a.s. si vždy ujasněte budoucí majetkoprávní vztahy k navrhované síti, a to i s ohledem na následné technické řešení. Stavby vodovodů a kanalizací vždy doporučujeme předjednat na výrobním jednání v sídle OVAK, a to před zpracováním projektové dokumentace a jejím předložení k vyjádření.

Na webových stránkách OVAK a.s. jsou k dispozici dokumenty a formuláře, které doplňují a upřesňují specifické požadavky k zákonným normám, využijte je! Stavebníci a realizační firmy nesmí zapomenout na povinnost vytyčení sítí před zahájením stavby.
Vaše stavební záměry můžete osobně projednat v Zákaznickém centru OVAK a.s., na ul. Nádražní.

Jdete na přepážku? Jdete na pokladnu? Nemusíte!

Zákaznické centrum je opět otevřené pro veřejnost, přesto Ostravské vodárny a kanalizace a.s. doporučují svým zákazníkům přednostně využívat nástroje eKomunikace.

Chcete více informací o svém odběrném místě, tj. o vystavených fakturách, platbách nebo odečtech vodoměrů? Potřebujete změnit zasílací a kontaktní údaje, upravit četnost a výši záloh, zadat samoodečet - stav vodoměru? Aktivujte si Zákaznický účet.

Chcete mít svou spotřebu vody pod kontrolou? Opět si aktivujte Zákaznický účet a jeho prostřednictvím získáte přehledné informace.

Chcete platit pohodlně, bezpečně a jednoduše? Využívejte platební nástroje.

Není Vám lhostejná příroda? Nechte si zasílat faktury na Vámi uvedenou elektronickou adresu jako přílohu e-mailové zprávy.

Nemáte čas si svou spotřebu vody kontrolovat? Požádejte si o zasílání Upozornění.

Víte, že zajišťujeme projekční činnost, provádíme stavební práce, kanalizační a vodárenské služby, rozbory vody, analyzujeme vzorky, prodáváme vodárenský materiál? Poptejte služby on-line prostřednictvím elektronického Poptávkového formuláře.

Uvažujete, že budete stavět a nevíte kde vede vodovod a kanalizace? Požádejte o vyjádření k existenci sítí.

Vaše požadavky, podněty a dotazy vyřídíme také telefonicky prostřednictvím zákaznické linky 848 100 700 nebo zaslané písemnou formou e-mailem info@ovak.cz prostřednictvím datové schránky číslo: n8ccgg9, případně na adresu OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava Více na www.ovak.cz

Sledujte nás na sociálních sítích: Facebook, Instagram

125 let zásobování Slezské Ostravy z veřejného vodovodu rozvoj železnice a výroby železa

V roce 1830 byla v Ostravě-Vítkovicích založena Rudolfova huť a v roce 1847 dojela Severní dráha Ferdinandova až do Ostravy, která tak, v tehdejším Rakousku-Uhersku, nabyla na velké důležitosti. Rychlý podněcoval těžbu uhlí, a to vše mělo za následek, že se zásadně mnohonásobně navyšoval počet obyvatel všech obcí přilehlých k Ostravě a Ostravy samotné. Začal růst potřeby vody, a proto se každá obec snažila postarat o dostatek této cenné tekutiny, která je v mnoha případech limitujícím činitelem rozvoje lidské společnosti. Podobně na tom byla i tzv. Slovanská Ostrava, od roku 1486 až do roku 1919 Polská Ostrava a následně Slezská Ostrava. V roce 1800 žilo v malé zemědělské vesničce 583 obyvatel a v roce 1870 měla už cca 9 tis. obyvatel. Od nepaměti byla lokalita zásobována pitnou vodou, údajně vynikající kvality, ze studny v údolí Burňa, odkud byla voda vedena dubovým potrubím k zámku a návrší nad ním. Zařízení bylo značně poruchové, zřejmě v důsledku dolování uhlí se voda ve studních postupně ztrácela a občané se museli postarat o řádný vodovod, na čemž se usneslo městské zastupitelstvo na schůzi v květnu 1893. Jak se čtenář dále dozví, je jedno, který se píše rok, chcete-li něčeho dosáhnout, pak jsou problémy stále velmi podobné… Náklady na stavbu vodovodu se odhadovaly na 75 tisíc zlatých, které nebyla schopna obec uhradit z obecních přirážek. Proto bylo rozhodnuto, aby byla stanovena spotřební daň z nápojů, která se vybírala po dobu 18 let – 1 zlatý z 1hl piva a 3 zlaté z 1 litru pálených nápojů. Představený obce byl rovněž zmocněn požádat Slezský zemský výbor o souhlas k uzavření půjčky ve výši 70tis. zlatých. Jen pro představu, úředník si vydělal měsíčně cca 25 zlatých a zedník cca 35 zlatých. 100 kg brambor stálo 1,9 zlatých, máslo 1 kg 1,07 zlatých; víno 1 litr 0,15 - 0,30 zlatých; košile 1,45 - 2,75 zlatých a kalhoty 4 -9 zlatých.

Voda měla být jímána a přiváděna z lesů na katastru obce Vratimova. Z pramene bylo možno odebírat cca 400 m3 pitné vody za 24 hod. V roce 1894 zpracovala firma Ing. Karel Kress plány pro realizaci vodního díla a bylo zažádáno o stavební povolení. Dílo zahrnovalo položení potrubí v délce 10 631 m a náklad na stavbu se odhadoval již na 150 tis. zlatých. Stavba byla ještě téhož roku zadána firmě Kress. V prosinci 1894 pak Zemský výbor povolil uzavření půjčky na stavbu vodovodu ve výši 170 tis. zlatých s podmínkou, že bude do 20 let splacena v 7,5 % anuitách a úrok nepřesáhne 4,5 %. Zemská vláda povolila kladení potrubí v říšské silnici a v květnu 1895 bylo rozhodnuto postavit vodojem na jámě Trojici s kapacitou 200 m3 s možností rozšíření na 400 m3. Rovněž bylo rozhodnuto dodávku potrubí zadat nejlevnější nabídce, tj. Železárnám v Blansku. Bohužel, později se ukázalo, že blanenské potrubí nevyhovovalo a o nabídku byly požádány Vítkovické železárny. Dodávku parního čerpacího agregátu bylo schváleno zadat za 3450 zlatých firmě Elbertshagen – Glassner vč. „větrojemu“ za 100 zlatých. V červnu 1895 postoupil hrabě Wilczek místo pro výstavbu vodojemu na Jaklovci. V červenci 1895 bylo rozhodnuto kladení potrubí a zařízení nově navrhované čerpací stanice Na Zámostí zadat opět firmě Kress. Bylo rozhodnuto spojit centrální stanici pro elektrické osvětlení s čerpací stanicí.

Podzemní voda v lese Důlňák ve Vratimově byla zachycena z pramene jímacím zářezem (drenáží s děrovanými kameninovými troubami) dvěma jeho větvemi v délkách 10 a 15 m. Byly zaústěny do krátké podzemní štoly, která vyúsťuje do sedimentační jímky a odtud přes armaturní komoru vedla gravitačně potrubím průměru 125 mm do 400 m vzdáleného zemního vodojemu o obsahu 255 m3. Podzemní voda, jejíž vydatnost je proměnná v závislosti na dlouhodobém poměru vodních srážek v jejím povodí a pohybuje se podle dlouhodobého sledování od 5,4 do 10,7 l/s, nepotřebovala pro své původní naprosto bezvadné chemické vlastnosti, už žádných chemických úprav. Z vodojemu odtékala voda gravitačně potrubím průměru 150 mm do vodojemu u elektrárny Na Zámostí, vzdáleného cca 10 km. Trasa potrubí, stejně jako některé objekty, byly stavěny podle okamžitých změn a potřeb takříkajíc „za pochodu.“ Z gravitačního potrubí, které vedlo Jakubskou kolonií, byla vybudována odbočka do vodojemu u Jámy Jan Maria na Hranečníku. Vodojem v elektrárně Na Zámostí o obsahu 176 m3. Čerpací stanice byla umístěna v „Centrální stanici pro elektrické osvětlení“ – dá se předpokládat, že z úsporných důvodů vzhledem k tomu, že i obsluha byla spojena.

Z čerpací stanice Na Zámostí byla voda čerpána potrubím 125 mm do zemního vodojemu Jaklovec. Stavba čerpací stanice, stejně jako přívodního a výtlačného potrubí, byla zadána, jak jinak, firmě Kress. Součástí přivedení vody z Důlňáku do Slezské Ostravy se stala i stavba zemního vodojemu Jaklovec (dnes lokalita známa jako Hladnov) o obsahu 226 m3. Jednalo se o dvoukomorový betonový vodojem o rozměru 12 x 6 m.

Výstavbou vodovodu z Důlňáku ve Vratimově však snaha o zajištění dostatku pitné vody pro rozšiřující se město Polskou Ostravu a okolní obce neskončila. Naopak byly připravovány další kroky k získání pitné vody ze zdrojů v okolí.

Dnešní obvod Slezská Ostrava, který má necelých 21.000 obyvatel je dnes napájen především z úpravny vody Ostrava – Nová Ves (cca 30 %) a přivaděče OOV Krmelín - Hladnov – Muglinov (cca 70 %). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vyvíjí maximální snahu o efektivní a účelné zachování dědictví minulých generací v podobě podzemních zdrojů, o čemž svědčí i v nedávné minulosti realizovaná rekonstrukce vodního zdroje Důlňák z let 2009 až 2010 či rekonstrukce vodního zdroje Ještěrka 2 z padesátých let 20. století, která proběhla v letech 2011 - 2012. Zdrojů podzemních vod je nutno si vážit zejména též pro jejich nenahraditelnost z hlediska nouzového zásobování v případě různých havárií, ať již dálkových přívodních řadů, nebo všech jiných nepředvídaných ohrožení zdrojů povrchových vod, které v současnosti stále dodávají nadpoloviční množství pitné vody do města Ostravy.

 

Hledej pramen vody – ekologická soutěž, která baví a vzdělává, slaví 20 let

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. tradičně připravuje u příležitosti Světového dne vody zábavný ekologický projekt, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. V novém moderním pojetí soutěže s možností sledování průběhů plnění úkolů. Odměnou za splnění teoretických úkolů je zábavně soutěžní den s vyhodnocením na jednom z atraktivních míst Ostravy. Partnerem osvětového projektu je statutární město Ostrava.

O co hrajeme?

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY 2021/2022 jsou oceněny hodnotnými cenami a finančními šeky v celkové hodnotě 35 000,- Kč.

A to není všechno! Souběžně soutěžíme v dalších čtyřech nominačních kategoriích. Během soutěže tak uvidíme, který z týmů má nejblíže k umění, vědě nebo k streamování videí.

Registrace týmů a více informací najdete na www.hledejpramenvody.cz​​​​​​

Léto s OVAKem

Na mnoha akcích je problém s dostupností kohoutkové vody v odpovídající kvalitě. Lidé si ji napouštějí na toaletách do již použitých kelímků či pet lahví. Řada akcí probíhá v průběhu parného léta, kdy je na plochách nedostatek stínu a žádná či minimální možnost osvěžení čistou vodou. Obě situace řeší OVAK FREE WATER ZONE. Vodní koncept je složen z VODOBARU a VODNÍ BRÁNY. Letošní novinkou je osvěžení formou VODNÍHO ANDĚLA, který se také objevil na festivalu pouličního divadla Cirkulum, v Ostravě-Porubě.

Občerstvit se kohoutkovou vodou pak není problém u VODOBARU, který je přímo napojen na vodovodní řad. O správné nastavení a provoz zařízení se starají OVAK specialisté.