Kvalita pitné vody

Aktuální informace o kvalitě pitné vody v ostravské vodovodní síti

Z celkové spotřeby dodávané pitné vody do Ostravy je 60-65 % dodávek vod povrchových z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pokrývá 35–40 %. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje kolem 6–8 mil. m3 vody.
Pitná voda je prostřednictvím akreditovaných Hydroanalytických laboratoří společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK), které zaměstnávají špičkové odborníky s více než 20letou praxí, kontrolována na všech čerpacích stanicích a úpravně, na důležitých strategických místech jako jsou vodojemy a místech, kde OVAK vodu přebírá. Voda je také sledována přímo u spotřebitele, a to na místech pravidelných i náhodně vybraných, v počtu vzorků téměř 3 000 ročně. Vzorky z vodovodní sítě jsou odebírány každý týden podle plánu vzorkování, který sestavuje vedoucí střediska kvality vody. Na kvalitu pitné vody ve vodovodní síti dohlíží Krajská hygienická stanice (KHS). Laboratoře mají povinnost pravidelně KHS zasílat výsledky provedených zkoušek z vybraných odběrových míst. Výsledky rozborů jsou proto vykazovány do celostátní databáze „Informační systém PiVo“ (IS PiVo), kterou spravuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) a místní hygienická stanice.
 

Součástí péče o kvalitu vody je také údržba vodovodní sítě, včetně čištění vodojemů i vodovodního potrubí. Tyto činnosti jsou rovněž zakončeny chemickou či mikrobiologickou analýzou.
 

Výsledky všech vzorků odebraných na vodovodní síti z celého území Ostravy, musí splňovat limity pro pitnou vodu, stanovené vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška je plně v souladu s evropskou legislativou pro pitnou vodu (směrnicí Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě), kde řada ukazatelů má limit přísnější, než požaduje evropská směrnice.

 

 Vliv vnitřních rozvodů

Pitná voda by měla cestu od distributora vody k vodovodnímu kohoutku urazit co možná nejrychleji. Vodárenská společnost plánuje, buduje a udržuje svou vodovodní síť tak, aby tento cíl splnila. Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody na kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd. Když voda delší čas neteče, říká se, že stagnuje. Stagnující voda je srovnatelná s potravinou s prošlým datem spotřeby. Nemusí sice nutně prodělat negativní změny, ale tyto změny proběhnout mohou a nemusí být bezprostředně patrné pouhými smysly. Jestliže voda stagnuje v potrubí, může do sebe přijmout látky obsažené v materiálu, z něhož jsou potrubí zhotovena, a také z kovových částí instalací, které podléhají korozi. Tím se za určitých okolností může během několika málo hodin kvalita pitné vody zhoršit (Státní zdravotní ústav, 2013).

  

Opatření, která by měl provést uživatel na vnitřním vodovodu, pokud bude kratší nebo delší dobu nepřítomen. Cílem těchto opatření je snížení negativních změn kvality vody v důsledku stagnace vody vlivem materiálů, z nichž jsou zhotoveny instalace na pitnou vodu (Státní zdravotní ústav, 2013).

 

Doba trvá v   nepřítomnosti                                        Opatření před nepřítomností Opatření po návratu
Čtyři a více hodin až dva dny Žádná  
Několik dní Rodinné domy: uzavřít armaturu za vodoměrem Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat (*)
  Byty: uzavřít uzávěr vody
na daném podlaží
 
Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat
Několik týdnů Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat Otevřít uzávěr, vodu nechat 5 minut odtékat
Více než 4 týdny Rodinné domy: uzavřít armaturu za vodoměrem Otevřít uzávěr vody, propláchnout rozvod pitné vody (*)
  Byty: uzavřít uzávěr vody
na daném podlaží
 
Otevřít uzávěr vody na podlaží, propláchnout rozvod pitné vody (*)
Více než 6 měsíců

 Uzavřít hlavní uzavírací ventil (dle ČSN 75 5409 provádí pouze provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu), vyprázdnit potrubí (ochrana před mrazem), uzavřít přívodní potrubí.   

Otevřít uzavírací ventil (dle ČSN 75 5409 provádí pouze provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu), propláchnout rozvod pitné vody (*)

 (*) dokud z kohoutku opět neteče čerstvá voda, což poznáte tak, že je chladnější než původní stagnující voda.

 

Abyste zabránili tomu, že vaše pitná voda bude zbytečně absorbovat zdravotně nežádoucí, ačkoli ne nutně škodlivé látky, měli byste se řídit následujícími doporučeními.

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Letak_Desatero_spravne_pece_o_vnitrni_vodovod.pdf

 

 

Vápník a hořčík v pitné vodě

Ve spojitosti s vápníkem a hořčíkem se v hydrochemii a technologii vody hovoří někdy o tzv. tvrdosti vody. Označení „tvrdost vody“ však neodpovídá svým významem správnému popisu vlastností vody, jelikož pod pojem „tvrdost vody“ patří z technologického hlediska všechny ionty kovů s vyšším nábojovým číslem, které se nepříznivě projevují v provozních vodách. Proto se od tohoto názvu již postupně upouští. Rovněž zastaralé a v zásadě nesprávné jsou názvy tvrdost přechodná, tvrdost stálá, tvrdost uhličitanová a neuhličitanová a vyjadřování tvrdosti vody v německých, anglických, francouzských či amerických stupních, které mají rozdílné definice (Pitter P., 2015). Vhodnějším termínem k použití je tedy označení celková koncentrace vápníku a hořčíku (suma Ca + Mg). Oficiální jednotkou sumy Ca + Mg je jeden milimol na litr (mmol/l). Stále se však v hojné míře užívají starší jednotky jako např. stupně německé. S těmito jednotkami se můžeme běžně setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám či myčkám nádobí. Z tradičních důvodů níže uvádíme historické názvy a přepočty.

Přepočtová tabulka mezi jednotlivými stupnicemi

                 
  1° dH 1° eH 1° fH 1° aH 1° mval/l 1° mmol/l 1° mg CaO/l 1° μS/cm
1° dH 1 1,25 1,79 1,04 0,357 0,178 10 29
1° eH 0,8 1 1,43 0,83 0,,286 1,43 8 23,2
1° fH 0,56 0,7 1 0,58 0,,2 0,1 5,58 16,2
1° aH 0,96 1,2 1,71 1 0,343 0,17 9,6 27,8
1° mval/l 2,8 3,5 5 3,23 1 0,5 27,77 81,2
1° mmol/l 5,6 7 10,02 5,82 2 1 55,55 162,4
1° mg CaO/l 0,1 0,125 0,179 0,104 0,036 0,018 1 2,9
1° μS/cm 0,035 0,043 0,062 0,036 0,012 0,006 0,345 1

 1° dH německý stupeň tvrdosti
1° eH anglický stupeň tvrdosti
1° fH francouzský stupeň tvrdosti
1° aH americký stupeň stupeň tvrdosti
1° mval/l miligramekvivalent
1° mmol/l látkové množství
1° mg CaO/l ekvivalent
1° μS/cm měrná vodivost vody (uvedená převodní čísla jsou přibližná)
 

Dřívější dělení pitné vody podle „celkové tvrdosti“ bylo čistě empirické a nemělo žádný vztah k jejím vlastnostem nebo technologickým úpravám. Používaly se tyto názvy umožňující rámcovou představu o jakosti vody pro pitné účely (Pitter P., 2015):

                           Suma Ca+Mg

  OD
DO
JEDNOTKA
voda velmi měkká 0 0,72 mmol/l
voda měkká 0,72 1,43 mmol/l
voda    středně tvrdá               1,43 2,14 mmol/l
voda dosti tvrdá 2,14 3,21 mmol/l
voda tvrdá 3,21 5,35 mmol/l
voda velmi tvrdá >5,35   mmol/l

Minerální soli vápníku a hořčíku jsou velmi důležité pro lidský organismus a jejich přítomnost je ve vodě žádoucí.

 

Informace o chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě vody

Pro úpravu vody podzemní, kterou OVAK a.s. jímá ze zdrojů na území města Ostravy, jsou používány následující chemické látky a směsi:

 

Hydroxid vápenatý                                    

Ca(OH)2 používán za účelem úpravy pH a intenzifikace procesů odstraňování železa a manganu oxidačními a srážecími procesy
Magnafloc LT20 neionogenní organický flokulant na bázi polyakrylamidu používán jako flokulant při úpravě surové vody na vodu pitnou
Plynný chlor Cl2 používán k dezinfekci pitné vody
Chlornan sodný NaClO používán k dezinfekci pitné vody

 Voda převzatá je dle veřejně dostupných informací upravována následujícími chemickými látkami a směsmi:

Síran hlinitý – hydrát Al2(SO4)3 . n H2O hlinitá sůl používaná jako koagulant při úpravě surové vody na vodu pitnou
Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 používán pro úpravu pH pitné vody, snižuje korozivní vlastnosti vody
Plynný chlor Cl2 používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody
Oxid chloričitý ClO2 používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody
Chlornan sodný NaClO používán k dezinfekci pitné vody
Ozón O3 používán k předoxidaci organických látek v surové vodě (probíhá po část roku)

 

Náměty a připomínky ke kvalitě pitné vody můžete sdělit telefonicky prostřednictvím zákaznické či poruchové linky nebo je zaslat na e-mailovou adresu info@ovak.cz.

 

Literatura

PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0.
Pitná voda z kohoutku: zdravotní aspekty vnitřních vodovodů. Informace a tipy pro vlastníky a nájemníky domů a bytů. Praha: Státní zdravotní ústav, 2013. ISBN 978-80-7071-330-3.
 

 

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Díky OVAKu si lidé na Colours of Ostrava i dalších akcích v Ostravě mohou dopřát čistou kohoutkovou vodu, která se podává z …

1)
vodoclubu

2)
vodobaru

3)
vodopubu