Nejčastější dotazy

Je voda z kohoutku nezávadná?
Jaký je rozdíl v měření mezi patním a bytovým vodoměrem?
Jak postupovat při reklamaci?
Mám zahrádku, mohu uplatnit slevu na stočném?
Jak napustit bazén
Jak chránit vodoměry před mrazem?
Potřebuji rozbor vod, kam se obrátit?
Kolik zaplatím za obnovení dodávky vody?
Jaká je tvrdost vody v Ostravě?
Jaká je aktuální cena vody pitné a odkanalizované?

Je voda z kohoutku nezávadná?

Ano, zcela bez výjimky. Kontrola jakosti pitné vody je jednou z nejdůležitějších činností společnosti OVAK a.s. a zcela nezávislou kontrolu provádí rovněž orgán Ochrany veřejného zdraví, tj. Krajská hygienická stanice. Veškerá stanovení při těchto rozborech splňují náročné limity dle platných právních předpisů. V případě překročení parametru s tzv. „Nejvyšší meznou hodnotou“ je vyloučeno užití vody jako pitné, v tomto případě je dodávka vody okamžitě zastavena, odběratelé neprodleně informováni a zásobováni pitnou vodou jiným způsobem. Tento případ se však za dobu existence společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nestal.

 Nahoru Nahoru

 

Jaký je rozdíl v měření mezi patním a bytovým vodoměrem?

Rozdíly, v množství naměřené spotřeby pitné vody mezi patním a bytovými vodoměry, jsou způsobeny:

 1. Patní vodoměr, který osazuje naše společnost a podle kterého fakturujeme, má vyšší třídu přesnosti a je proto schopen měřit i velmi malé průtoky. Jsou montovány ve správné poloze, což zaručuje stálou přesnost po celé šestileté období platnosti metrologického cejchu, stanoveného státní zkušebnou vodoměrů.
 2. Bytové vodoměry jsou většinou méně kvalitní a s nižší třídou přesnosti. Navíc domovní rozvody často neumožňují montáž ve správné poloze, a proto rychle ztrácí svou přesnost.
 3. Méně citlivé vodoměry v bytech nejsou schopny zachytit malé průtoky (např. úniky netěsnými kohoutky a vadnými splachovadly), při kterých však v celoročním součtu může uniknout překvapivě velké množství vody.

 

 Pro zajímavost:

Kapající kohoutek 1 kapka/s 1 600 l/rok
Splachovač – netěsnící 0,1 l/min 53 000 l/rok
Splachovač – protékající 0,05 l/s 1 577 000 l/rok
Prasklá přípojka 1l/s 31 536 000 l/rok

Nahoru Nahoru

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci nebo stížnost je možno podat několika způsoby:

Při stížnosti a reklamaci je nezbytné dostatečně popsat vzniklou situaci – problém.
Dále je nutno uvést:

 • odběrné místo, kterého se to týká (ulice, č.p./č.o., obec, městský obvod, případně číslo odběru)
 • datum vzniku
 • majitele odběrného místa
 • kontakt na sebe, kde bude zaslána odpověď
 • aktuální datum a podpis.

Po prošetření, max. do 30 dnů, vám bude zaslána písemná odpověď s vyrozuměním.

 Nahoru Nahoru

Mám zahrádku, mohu uplatnit slevu na stočném?

V případě, že platíte sazbu za odvádění odpadních vod, tzv. stočné a vodu dodanou vodovodem používáte za zalévání zahrady, můžete požádat o snížení množství stočného pro daný rok.

Podmínkou je, že spotřeba vody pro dané odběrné místo je prokazatelně větší než 30 m3 za rok (zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 19, odst. 7, v platném znění).

Následně stačí vyplnit žádost o snížení množství stočného. Tuto žádost můžete podat každoročně. V případě, že se údaje uvedené v původní žádosti nezměnily, nemusíte vyplňovat žádost novou, ale postačí učinit písemné čestné prohlášení, že se údaje nezměnily, a že žádáte o opětovné snížení množství stočného pro následné období.

K první žádosti je nutné doložit aktuální výpis z katastru nemovitostí. Při změně plochy, pro kterou má být žádost uplatněna, je nutné tuto změnu doložit aktuálním výpisem z katastru nemovitostí.

 Nahoru Nahoru

Jak napustit bazén?

Začátek letní sezony je obvyklé období, kdy vlastníci domácích bazénů řeší otázky spojené s jejich napouštěním. Ty se mohou týkat problémů s kvalitou vody a možných vícenákladů na napuštění bazénu. Nejobvyklejším způsobem je napouštění bazénu přímo z vodovodní sítě přes domovní přípojku s vodoměrem. S tím je však spojena řada rizik:
 • při napouštění bazénu z vodovodu se mohou nárazově změnit hydraulické poměry ve veřejné distribuční síti způsobené vysokou rychlostí proudění vody v potrubí, kdy dochází k uvolňování usazenin, tj. zakalení vody. Zákal se může projevit nejen v místě odběru, ale i v poměrně širokém okolí. Nemá sice vliv na kvalitu pitné vody, ale ovlivňuje její senzorické vlastnosti,
 • nárazové odběry pitné vody mohou způsobit také pokles tlaku vody, který se rovněž negativně projeví i u dalších obyvatel v místě, kde dochází k neregulovaným odběrům vody (napouštění bazénů, zavlažování pozemků apod.)

Nahoru

Jak chránit vodoměry před mrazem?

Několik rad, jak se vyvarovat zbytečných výdajů a komplikací

Je-li váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

 • šachtu pečlivě zavřete
 • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
 • vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná)Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

Je-li váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

 • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí doporučených izolačních materiálů
 • prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru)  

K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.
Ve všech uvedených případech poškození vodoměru jsme nuceni vyžadovat po majiteli připojené nemovitosti náhradu škody, která spočívá ve výměně poškozeného vodoměru a jeho opravě.
U některých vodoměrů může být jejich poškození dlouhotrvajícím mrazem natolik závažné, že vodoměr je neopravitelný. Náhrada škody je potom ještě vyšší a vztahuje se na plnou hodnotu konkrétního vodoměru.

Nahoru Nahoru

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Co měří více kilometrů?

1)
české dálnice

2)
síť vodovodního potrubí v Ostravě

3)
síť kanalizačního potrubí v Ostravě