Vyjadřování ke stavbám

Technické vyjadřování | Projekty přípojek | Vytyčování sítí v terénu | Digitální data geografického informačního systému | Tištěná data geografického informačního systému

Technické vyjadřování

Účelem vyjádření je podat informace, stanovisko a technické podmínky provozovatele vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, potřebné v procesu povolování staveb dle platných zákonných norem. Vyjádření provádí oddělení dokumentace naší společnosti.

Co provádíme?

 • na základě žádosti o vyjádření vyhotovujeme vyjádření naší společnosti
 • potvrzujeme vzdání se práva odvolání k oznámením a rozhodnutím orgánů státní správy
 • v zákaznickém centru společnosti podáváme informace o průběhu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v provozování naší společnosti

K čemu provádíme vyjádření?

 • k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu
 • k projektové dokumentaci pro umístění stavby a povolování stavby (typ řízení určí stavební úřad)

K čemu podáváme informace?

 • o průběhu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu v provozování OVAK a.s. na území města Ostravy
 • ke stavbě a zpracování projektu
 • k možnosti zásobování objektů pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

Jaké podklady jsou potřebné pro vyjádření?

Jakým způsobem může být žádost o vyjádření doručena?

 • osobně
 • poštou
 • elektronickou poštou (na adresu info@ovak.cz)
 • žádosti o vyjádření  doručené osobně přijímá podatelna v přízemí sídla společnosti OVAK a.s.
 • elektronickou poštou lze doručit pouze žádosti o vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a pro žádosti o vyjádření k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu (pouze pro samostatné rodinné domy)
 • pro zaevidování žádosti doručené elektronickou poštou je nutné zaslat řádně vyplněnou žádost o vyjádření a katastrální situaci s vyznačením zájmového území (max. formát A3 a  přílohy musí být ve formátu *.doc, *.jpg, *.pdf)
 • elektronickou poštou nelze podávat žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci, elektronicky zasílané projektové dokumentace nebudou posuzovány

Vyjádření bude pracovníky oddělení vyjadřování zpracováno a odesláno zpět poštou, případně připraveno k osobnímu vyzvednutí.
O vyjádření je nutno žádat vždy, když se stavba dotýká zařízení v provozování naší společnosti (křížení, souběh sítí atd.). V případě, že se jedná o napojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování naší společnosti požadujeme k vyjádření předložit projektovou dokumentaci zpracovanou dle Požadavků na provádění vodovodních řadů a přípojek a Požadavků na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek. 

Projekty přípojek

Na objednávku zpracuje oddělení dokumentace naší společnosti. Zákazník obdrží současně se zpracovaným projektem přípojek vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pro účely povolení stavby.

Kontakt: 597 475 229, 597 475 228

Vytyčování sítí v terénu

Kdy se provádí vytyčování?

 • v průběhu zpracování projektové dokumentace
 • před zahájením stavby
 • při zřizování věcných břemen

Koho kontaktovat?
Objednávky můžete podat telefonicky 597 475 103, 595 152 103 (záznamník), 725 747 175 nebo písemně na adrese společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
U rozsáhlejších staveb požadujeme dodání situace zájmového prostoru předem. Platba za vytýčení je účtována ihned po provedení prací na místě a v hotovosti.

 

Digitální data geografického informačního systému

 • poskytováno je právo užívání digitálních dat vodovodní a kanalizační sítě
 • data polohopisu nejsou poskytována
 • předávací formát MicroStation (*.dgn), AutoCAD (*.dwg)
 • podmínkou je uzavření smlouvy, ve které je upraven rozsah práva užívání

 Jaké jsou nezbytné podklady?
 

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost
 • údaje nutné pro uzavření smlouvy – jméno (název) a sídlo žadatele, IČ
 • situace s vyznačením zájmového území – přednostně v digitálním tvaru (dgn, dwg, dxf)

 Kde získáte podrobnější informace?
V zákaznickém centru společnosti nebo na tel. čísle: 597 475 179, 597 475 293 nebo na svobodova.jitka@ovak.cz, domanska.pavla@ovak.cz

Tištěná data geografického informačního systému

 • barevný tisk
 • formát A4 - A0
 • data vodovodní a kanalizační sítě včetně polohopisu.

Na objednávku zpracuje oddělení dokumentace naší společnosti. 

Kontakt: 597 475 179, 597 475 293

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Jaký ekologický pohon využívají automobily OVAKu?

1)
lehký topný olej

2)
naftu

3)
CNG